Prace w zbiornikach

Praca w zbiornikach wymaga: odpowiedniej wiedzy, właściwego przygotowania miejsca wykonywania czynności oraz stosownych zabezpieczeń.

Pod pojęciem pracy w zbiornikach należy rozumieć także pracę w: kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione.

Prace w zbiornikach, jako prace szczególnie niebezpieczne, mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy, z zapewnieniem stałego nadzoru.

Osoba wydająca polecenie wykonania pracy powinna sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny.

Przy pracy w zbiornikach, przystępując do jej wykonania, należy przestrzegać następujących zasad bezpiecznej pracy:
– zbiorniki opróżnić i oczyścić przez przemycie, przedmuchanie powietrzem, parą lub gazem obojętnym (nie wolno przedmuchiwać tlenem); przy zagrożeniach pożarowych należy stosować niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej,
– odłączyć dopływ do zbiornika materiałów, substancji i czynników z innych zbiorników lub instalacji; wszystkie urządzenia znajdujące się w zbiorniku, mogące stanowić zagrożenie, należy odłączyć od zasilania,
– na czas pracy w zbiorniku wyłączyć z ruchu lub unieruchomić tory kolejowe, zwrotnice, przenośniki, miejsca zsypu, znajdujące się nad zbiornikiem,
– zbadać wewnątrz zbiornika powietrze na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne; wyrównać (jeżeli to możliwe) temperaturę wewnątrz zbiornika z temperaturą otoczenia; zapewnić niezbędne środki ochrony zbiorowej i indywidualnej dla pracowników,
– osoba kierująca pracownikami powinna poinformować (przeszkolić) pracowników o: zakresie prac, jakie mają wykonać, rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić, niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposobach sygnalizacji i asekuracji pomiędzy pracującymi w zbiorniku a asekurującymi ich z zewnątrz, postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia,
– wykonujący pracę wewnątrz zbiornika winni być asekurowani co najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz, osoba ta powinna być w stałym kontakcie z pracującymi wewnątrz zbiornika oraz powinna mieć możliwość natychmiastowego powiadomienia innych, w razie potrzeby udzielenia pomocy,
– osoby pracujące wewnątrz i asekurujące powinny być wyposażone w takie same środki ochrony indywidualnej: szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu na zewnątrz, hełm ochronny i odzież ochronną, sprzęt ochronny izolujący układ oddechowy (przy zawartości tlenu w powietrzu poniżej 18% lub gdy występują — lub mogą wystąpić — w powietrzu substancje szkodliwe dla zdrowia pracowników w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenia),
– w czasie przebywania pracowników w zbiorniku wszystkie włazy powinny być otwarte, jeżeli jest to niewystarczające — stosować stały nadmuch powietrza; wnętrze zbiornika powinno być oświetlone źródłem światła elektrycznego o bezpiecznym napięciu; jeżeli istnieje możliwość powstania stężeń wybuchowych (w granicach dolnej i gór-nej granicy wybuchowości) — stosować środki zapobiegające wybuchowi; transport narzędzi i innych przedmiotów nie powinien stwarzać zagrożeń i uciążliwości dla pracowników znajdujących się wewnątrz zbiornika; przy wykonywaniu pracy w zbiorniku zawierającym materiały płynne lub sypkie (możliwość utonięcia lub zasypania), niezależnie od zabezpieczenia pracowników środkami ochrony indywidualnej — stosować opuszczanie, np. na pomostach umożliwiających wykonywanie pracy w sposób bezpieczny.

Skomentuj