Prace ziemne – zasady bezpiecznej pracy

Zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu wykopów. Prace ziemne należą również do prac szczególnie niebezpiecznych.

Powinny być one prowadzone z należytą starannością, na podstawie projektu określa­jącego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, jakie mogą znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac.

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu tych prac powinien określić kierownik budowy, tj.:

  • bezpieczne odległości, w jakich mogą być one wykonywane, od istniejących sieci gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • sposób wykonywania prac ziemnych.

W czasie wykonywania prac ziemnych należy:

  • ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi miejsca w pobliżu instalacji pod­ziemnych,
  • prowadzić ręcznie roboty ziemne w pobliżu tych instalacji, a także ręcznie głębić wykopy poszukiwawcze,
  • w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrud­nionych przy tych pracach na czas zmroku i nocy ustawić balustrady zaopatrzo­ne w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrady powinny znajdować się w odległości 1 m od krawędzi wykopu oraz 1,1 m nad terenem. Jeżeli teren, na którym są wykonywane prace ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały nadzór nad nim.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju koparki jest zabronione.

Podgrzewanie lub rozmrażanie gruntu powinno odbywać się zgodnie dokumentacją projektową i instrukcją bezpieczeństwa pracy opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie lub rozmrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o zmroku i w porze nocnej oświetlony i odpowiednio nadzorowany.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

 blank

Skomentuj