Pracownicy tymczasowi oraz agencyjni

Pracownicy tymczasowi oraz agencyjni

W obecnie panującej na rynku pracy sytuacji występuje deficyt pracowników. Pracodawcy mają duży problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza do prac sezonowych oraz na w okresie wzmożonej produkcji (okres świąteczny).

OBOWIĄZKI POD KĄTEM BHP

Podział obowiązków pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dużej mierze reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nie wszystkie jednak zostały doprecyzowane. Oznacza to w praktyce, że część obowiązków z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy jest przyporządkowana do konkretnej strony ustawowo, a obowiązki z zakresu BHP, które nie są bezpośrednio w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wymienione, mogą zostać przeniesione na pracodawcę użytkownika. Świadczy o tym bezpośrednio art. 5 powyższej ustawy, który informuje, że w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika.

Pracodawca użytkownik jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej. Ogólny zapis pozwala stwierdzić, iż obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest zapewnienie w miejscu pracy pracownikowi tymczasowemu poziomu bezpieczeństwa pracy na równi jak w przypadku zatrudnienia osób posiadających stosunek pracy.

Badania lekarskie

W myśl art. 229 § 4 kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Kwestie badań lekarskich nie została uregulowana w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że, stosunek pracy tymczasowej nawiązuje się jedynie pomiędzy dwoma pierwszymi podmiotami, tj. pracownikiem tymczasowym a agencją. Tym samym to agencja pracy tymczasowej, na rzecz której pracownik faktycznie świadczy pracę, pozostaje jego pracodawcą, a co za tym idzie, wypłaca wynagrodzenie, opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, odprowadza należny podatek, a także organizuje i opłaca wstępne badania lekarskie. Dlatego tak istotnym jest jasne określenie przez pracodawcę użytkownika szczegółowego zakresu prac oraz warunków, w jakich będzie pracować pracownik tymczasowy.

Skomentuj