Pracownicy tymczasowi oraz agencyjni

Pracownicy tymczasowi oraz agencyjni

W obecnie panującej na rynku pracy sytuacji występuje deficyt pracowników. Pracodawcy mają duży problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza do prac sezonowych oraz na w okresie wzmożonej produkcji (okres świąteczny).

Szkolenia BHP

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 2373 pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ten obowiązek został również przeniesiony do ustawy o pracownikach tymczasowych. Wynika on bezpośrednio z art. 9 ust. 2a, gdzie został zamieszczony obowiązek zapewnienia szkoleń BHP pracownikom tymczasowym przez pracodawcę użytkownika przed dopuszczeniem do pracy.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Odzież i obuwie robocze

Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego. Dotyczy to przypadku, gdy:

– odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

– wymagają tego względy technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa pracy.

Z przepisu art. 9 ust. 2a ustawy o pracownikach tymczasowych wynika obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia roboczego pracownikom tymczasowym przez pracodawcę użytkownika.

Analogicznie jak w przypadku zapewnienia odzieży i obuwia roboczego, pracownicy tymczasowi, o ile wymaga tego rodzaj świadczonej pracy, powinni być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Powinny być one stosowane w przypadkach, gdy nie ma możliwości uniknięcia zagrożeń lub nie można ich ograniczyć w stopniu wystarczającym, stosując odpowiednią organizację pracy lub środki ochrony zbiorowej.

OBOWIĄZKI W RAZIE WYPADKU

Wypadkowi przy pracy może ulec zarówno pracownik posiadający stosunek pracy, jak i świadczący pracę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Uwzględniając specyficzną relację prawną w ramach zatrudnienia tymczasowego, niezbędne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie, kto powinien podjąć działania powypadkowe – agencja czy pracodawca użytkownik.

Wynika to bezpośrednio z art. 9 ust. 2a ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, gdzie zostało wprost określone, że obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Przyjęte rozwiązanie nakładające na pracodawcę użytkownika, a nie na agencję, podjęcie działań powypadkowych jest podyktowane tym, że to pracodawca użytkownik jest organizatorem pracy, w tym prowadzi bezpośrednią kontrolę procesu jej świadczenia. Wprawdzie pracodawca użytkownik jest obowiązany zawiadomić o wypadku przy pracy agencję, nie oznacza to zrzucenia na nią obowiązków związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Skomentuj