Pracowniku! Oto najważniejsze informacje dla Ciebie!

Pracowniku! Oto najważniejsze informacje dla Ciebie!

Każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę przysługują pewne prawa i obowiązki, z których musi zdawać sobie sprawę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 15 Kodeksu pracy)

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uszczegółowieniem tego prawa są obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom takich warunków pracy, jakie zostały określone w Kodeksie pracy. Zgodnie z tymi przepisami pracodawca ma chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych  warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Prawa do powstrzymania się od wykonywania pracy (art. 210 Kodeksu pracy)

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia
w takich przypadkach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Ponadto pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711a Kodeksu pracy)

Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownicy lub ich przedstawiciele mogą także przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych.

Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza zapewnia, aby odbywały się w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

Ponadto na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole oraz stosują środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy.

Natomiast u pracodawcy, u którego została powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy – konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być prowadzone w ramach tej komisji.

Skomentuj