Pracowniku za 11 listopada przysługuje Ci dzień wolny!

W tym roku święto 11 listopada przypada w sobotę. Czy w takim przypadku pracodawca ma obowiązek oddać pracownikom dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Pracodawca ma obowiązek zaplanowania pracownikom dnia wolnego za święto wypadające w dniu wolnym od pracy jeżeli:

Wykonują obowiązki wynikające ze stosunku pracy w 5 – dniowym tygodniu pracy, oznacza to, że są zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy, tj. od poniedziałku do piątku po 8 godzin.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Do 2012 roku przepisy stanowiły, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela nie obniżają wymiaru pracy o 8 godzin.  W październiku 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż wyżej wspomniany przepis narusza zasadę równości, tym samym stwierdził, że każde święto przypadające w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela (np. w sobotę), nakłada na pracodawcy obowiązek zapewnienia pracownikom innego dnia wolnego od pracy.

Przepisy prawa pracy nie regulują sposobu ustalania terminu odbioru dnia wolnego udzielonego w zamian za święto przypadające w sobotę. Pracodawca może samodzielnie zdecydować, który dzień będzie dniem wolnym. Ustalenie tego dnia może odbyć się za porozumieniem z pracownikami. Należy jednak pamiętać, że ten dzień powinien być udzielony w obowiązującym w danym zakładzie okresie rozliczeniowym.

W przypadku, gdy pracownik będzie na zwolnieniu lekarskim, w dniu, który został wyznaczony jako wolny od pracy za święto przypadające w sobotę, pracodawca nie ma obowiązku udzielania mu innego dnia wolnego od pracy. Uważa się bowiem, że jeżeli dzień wolny od pracy za święto przypada w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, to pracownik go wykorzystał, ponieważ w tym dniu nie świadczył pracy.

Natomiast jeżeli pracownik wrócił do pracy w okresie, w którym możliwe staję się skorzystanie z dnia wolnego udzielonego za święto, może tak jak inni pracownicy nie przyjść do pracy.

W przypadku nie udzielenia pracownikom dnia wolnego w okresie rozliczeniowym, pracodawca naruszy przepisy o czasie pracy w ten sposób, że nie zapewni pracownikom przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Ponadto godziny pracy świadczone ponad obowiązujący w sierpniu 2015 r. wymiar czasu pracy to jest 160 godzin zostaną zakwalifikowane jako praca w godzinach nadliczbowych, którą pracodawca będzie musiał zrekompensować. Naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90),
  3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (sygn. akt: K 27/11).

Skomentuj