Prawa członków komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

Wszyscy członkowie zakładowej komisji bhp mają prawodo wynagrodzenia za czas przepracowanyw ramach wykonywaniajej zadań.

Do czasu udziału w posiedzeniach komisji bhp, za który jej członkowie zachowują prawo do wynagrodzenia, musi być wliczany czas niezbędny na realizację zadań nałożonych na komisję bhp, w tym również ten przeznaczony na dokonywanie przeglądów warunków pracy.

W zakresiefunkcji doradczych w dziedzinie bezpieczeństwai higieny pracy członkowiekomisji bhp mają prawo do:

–  wstępu do wszystkich komórek zakładu pracy, pomieszczeńi stanowisk pracy w celu dokonaniaprzeglądu warunków pracy,

–  wglądu do dokumentów i materiałówzawierających danedotyczące bhp,

–  żądania od osób kierowników i pracownikówinformacji w sprawachobjętych zakresem działalności komisji bhp,

– okresowej oceny stanu bhp na podstawie przeglądów warunków pracy, informacjiwewnętrznych i ekspertyzzewnętrznych, postulatów załogiitp.,

–  opiniowania przedsięwzięć podejmowanychprzez pracodawcę w celuzapobiegania wypadkom przy pracyi chorobom zawodowym,

–  występowania do pracodawcy lub odpowiednich kierowników z wnioskami w sprawie poprawy warunków pracy w firmie.

Warto podkreślić, że to właśnie członkowie komisji bhp mają prawo występować z wnioskami do pracodawcy o wykonanie przez specjalistów spoza zakładu pracy ekspertyz lub opinii w sprawach istotnych dla:

–  bezpieczeństwa pracy,

–  zdrowia pracowników.

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj