Prawa pracowników w czasie upałów

Prawa pracowników w czasie upałów

Kiedy za oknem żar leje się z nieba, a słupek rtęci raz po raz przekracza 30°C, należy pamiętać o bieżącym uzupełnianiu płynów w organizmie

Pojawia się pytanie, kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje chłodzące oraz jakie jeszcze prawa posiadają pracownicy przy występowaniu podwyższonych temperatur.

Brak jest „specjalnych” przepisów, które dotyczyłyby upałów, więc zastosowanie w tym przypadku mają odpowiednio:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom napojów chłodzących w sytuacji, gdy temperatura na stanowisku pracy umiejscowionym na otwartej przestrzeni przekracza 25°C, zaś na stanowiskach zlokalizowanych w pomieszczeniach wynosi powyżej 28°C. W takiej sytuacji mówi się już o pracy w warunkach uciążliwych. Napoje powinny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, a ich ilość powinna być dostosowana do potrzeb pracowników. Przepisy dokładnie nie precyzują o jakiej ilości dokładnie mówimy, ale jak podaje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dzienne spożycie wody dla dorosłych mężczyzn powinno wynosić przeciętnie 2,5 l, a dla kobiet 2 l płynów dziennie. Płyny nieodpłatnie zapewnia pracodawca i nie może on zamiast ich wydania wypłacać ekwiwalentu. Dodatkowo pracownicy wykonujący prace brudzące powinni mieć zapewniony dostęp do bieżącej wody lub 90 l wody do celów higieniczno-sanitarnych.

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami”. Zgodnie z § 29 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia należy zastosować urządzenia, które będą eliminować nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy. Mogą to być żaluzje, rolety, wertykale etc.

Skomentuj