Prezydencka nowela KP coraz bliżej wejścia w życie

Prezydencka nowela KP coraz bliżej wejścia w życie

Pod koniec kwietnia posłowie uchwalili nowelę Kodeksu pracy przygotowaną przez Prezydenta. Proponowana nowelizacja z założenia ma ułatwić pracownikom realizację ich uprawnień pracowniczych.

26 kwietnia Sejm uchwalił prezydencką nowelę Kodeksu pracy, w tej chwili projekt nowelizacji został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Przedłożone przez Prezydenta zmiany w Kodeksie pracy dotyczą realizacji uprawnień pracowniczych związanych m.in. z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem oraz wydawaniem świadectw pracy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy- kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza zamiany w:

  1. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy;
  2. Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postepowania cywilnego;
  3. Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Omówienie propozycji zmian w Kodeksie pracy zwartych w projekcie ustawy

  1. Zmiany w art. 113 i 183a Kodeksu pracy

W ocenie projektodawcy brak jest racjonalnych przesłanek różnicujących dyskryminację i nierówne traktowanie. W projekcie proponuje się zmianę art. 113 oraz art. 183a Kodeksu pracy, poprzez stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana ta polegać ma na wykreśleniu z ww. przepisów sformułowania „a także bez względu na”. Przyczyni się to do tego, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację.

  1. Zmiany w art. 47, 50 § 5, 57 § 2, 163 § 3 i art. 177 § 5 Kodeksu pracy

Projekt zakłada także objęcie szczególną ochroną związaną z macierzyństwem dodatkowej grupy pracowników-innych członków najbliższej rodziny. Wprowadzenie zmian w ww. artykułach zrówna sytuację pracownika-innego członka najbliższej rodziny, korzystającego z urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego z sytuacją pracownika-ojca wychowującego dziecko, w szczególności w zakresie ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy. Taki pracownik nabędzie prawo do uzyskania wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy w razie przywrócenia na stanowisko w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem albo bez zachowania tego okresu.

Skomentuj