Prezydencka nowela KP coraz bliżej wejścia w życie

Pod koniec kwietnia posłowie uchwalili nowelę Kodeksu pracy przygotowaną przez Prezydenta. Proponowana nowelizacja z założenia ma ułatwić pracownikom realizację ich uprawnień pracowniczych.

26 kwietnia Sejm uchwalił prezydencką nowelę Kodeksu pracy, w tej chwili projekt nowelizacji został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Przedłożone przez Prezydenta zmiany w Kodeksie pracy dotyczą realizacji uprawnień pracowniczych związanych m.in. z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem oraz wydawaniem świadectw pracy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy- kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza zamiany w:

  1. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy;
  2. Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postepowania cywilnego;
  3. Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Omówienie propozycji zmian w Kodeksie pracy zwartych w projekcie ustawy

  1. Zmiany w art. 113 i 183a Kodeksu pracy

W ocenie projektodawcy brak jest racjonalnych przesłanek różnicujących dyskryminację i nierówne traktowanie. W projekcie proponuje się zmianę art. 113 oraz art. 183a Kodeksu pracy, poprzez stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana ta polegać ma na wykreśleniu z ww. przepisów sformułowania „a także bez względu na”. Przyczyni się to do tego, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację.

  1. Zmiany w art. 47, 50 § 5, 57 § 2, 163 § 3 i art. 177 § 5 Kodeksu pracy

Projekt zakłada także objęcie szczególną ochroną związaną z macierzyństwem dodatkowej grupy pracowników-innych członków najbliższej rodziny. Wprowadzenie zmian w ww. artykułach zrówna sytuację pracownika-innego członka najbliższej rodziny, korzystającego z urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego z sytuacją pracownika-ojca wychowującego dziecko, w szczególności w zakresie ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy. Taki pracownik nabędzie prawo do uzyskania wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy w razie przywrócenia na stanowisko w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem albo bez zachowania tego okresu.

  1. Zmiana w art. 943 Kodeksu pracy

. Obecnie pracownik, który jest ofiarą mobbingu ma prawo żądać:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w razie zaistnienia rozstroju jego zdrowia,
  • odszkodowania w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, w razie rozwiązania stosunku pracy z powodu mobbingu.

Przepisy projektu zakładają poszerzenie uprawnień pracowników w związku z mobbingiem, poprzez uzupełnienie powyższego przepisu o możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę. Tym samym pracownik mógłby ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach, tj. w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę oraz w razie wyrządzenia mu, w rezultacie stosowania mobbingu, szkody, niezależnie od tego czy stosunek pracy nadal trwa czy też został rozwiązany przez pracodawcę.

  1. Dodanie § 14 oraz zmiana § 21 w art. 97 Kodeksu pracy, a także dodanie art. 971

Zmiany, które przewiduje prezydencka nowela dotyczą także regulacji dotyczących  wydawania świadectw pracy. Zmianą jest to, ze pracownikowi przyznane zostanie roszczenie o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy – jak dotąd mogli oni jedynie żądać sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub wystąpić w tej sprawie do sądu pracy. Przewiduje się również wydłużenie żądania od pracodawcy sprostowania świadectwa pracy z 7 do 14 dni. Jeszcze jedną ważną zmianą w tym zakresie, jest sytuacja, w której w razie  bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę do wydania świadectwa pracy, zaprzestania przez niego działalności lub zaistnienia innych przyczyn, pracownik nabędzie prawo do wystąpienia z powództwem do sądu pracy o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.

  1. Zmiana w art. 292 Kodeksu pracy

Zaproponowane zostało dodanie przepisu zgodnie z którym, po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne.

Omawiana nowelizacja Kodeksu pracy wzmacnia ochronę pracowników, ale jednocześnie jest neutralna dla pracodawców, gdyż nie nakłada na nich dodatkowych, nowych obowiązków. Nie generuje ona także dodatkowych kosztów.

 Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Z całością projekt można zapoznać się tutaj.

Skomentuj