Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało informację dotyczącą wysokości środków oraz priorytety wydatkowania KFS na 2022 rok. Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – co to jest?

KFS jest narzędziem rynku pracy, stanowiącym część Funduszu Pracy, która przeznaczana jest na kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Adresowany jest zarówno do pracowników, jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

  • każda jednostka organizacyjna,
  • osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących:

a) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

b) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy;

c) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS;

d) promocję KFS;

e) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

Działania finansowane ze środków KFS mogą być też realizowane przez ministra właściwego do spraw pracy lub wojewódzkie urzędy pracy.

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa powyżej, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy (do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł)

1) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.

2) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

3) Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

4) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.

5) Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

6) Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.

7) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy (do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł):

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Plan wydatkowania środków KFS w 2022 r.

Kwoty (zaokrąglone i podane w tys. zł.) na działania PUP wg województw:

 • Dolnośląskie – 13 525
 • Kujawsko-Pomorskie – 9 391
 • Lubelskie – 9 283
 • Lubuskie – 4 582
 • Łódzkie – 11 905
 • Małopolskie -15 759
 • Mazowieckie – 27 286
 • Opolskie – 4 193
 • Podkarpackie – 9 034
 • Podlaskie – 5 192
 • Pomorskie – 11 053
 • Śląskie – 19 925
 • Świętokrzyskie – 5 656
 • Warmińsko-Mazurskie – 6 098
 • Wielkopolskie – 17 076
 • Zachodniopomorskie – 7 512

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.)

Źródło pomocnicze:

https://www.gov.pl/web/rodzina/

https://zielonalinia.gov.pl/

Skomentuj