Problemy w funkcjonowaniu służby bhp w zakładach

Problemy w funkcjonowaniu służby bhp w zakładach

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują, że w funkcjonowaniu służby bhp od lat występują te same nieprawidłowości.

Do kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy należy kontrola nad przestrzeganiem przepisów Kodeksu pracy przez pracodawcę lub osobę organizującą pracę innym. Dlatego też ocena funkcjonowania służby bhp była w ostatnich latach przedmiotem kontroli PIP.

W 2015 r. kontrole PIP objęły ponad 100 wyselekcjonowanych zakładów pracy różnych branż, charakteryzujących się między innymi dużym nasilaniem zagrożeń zawodowych. W latach 2016 i 2017 działalność służby bhp była sprawdzana przy okazji prowadzenia innych zadań kontrolnych w ponad 6 tys. zakładów każdego roku.

Do najczęstszych, ujawnionych w 2015 r. nieprawidłowości należały:

  • brak okresowych analiz bhp – w 38% kontrolowanych zakładów,
  • nieprawidłowości związane z kontrolą przestrzegania przepisów zasad bhp na stanowiskach pracy – 17% zakładów,
  • nieprzedstawienie propozycji rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących zapobiegania zagrożeniom – 15% badanych przypadków.

Także w latach 2016-2017 w dalszym ciągu rysowały się te same nieprawidłowości w wykonywaniu swoich obowiązków przez służbę bhp.

Dodatkowym problemem jest fakt, że w 2016 r. 34% kontrolowanych pracodawców zatrudniających ponad 100 pracowników nie utworzyło służby bhp, a w 2017 r. aż 57% pracodawców nie utworzyło służby bhp bądź nie powierzyło pełnienia zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu lub pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Podstawowe przepisy dotyczące tworzenia służby bhp

Kiedy i w jaki sposób pracodawca tworzy w zakładzie służbę bhp?

Powołanie służby bhp przez pracodawcę oraz określenie liczby pracowników tej służby zależne jest od liczby zatrudnionych w zakładzie pracowników oraz występujących zagrożeń i uciążliwości w pracy.

Jeśli w zakładzie pracy zatrudnionych jest:

  • do 100 pracowników, to zadania związane z bhp można powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (wykonującemu inne obowiązki zawodowe),
  • od 100 do 600 pracowników, to należy utworzyć co najmniej jednoosobowe stanowisko bhp albo zatrudnić na takim stanowisku pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu,
  • ponad 600 pracowników, należy zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

Skomentuj