Próby szczelności zbiorników bez i niskociśnieniowych

Próby szczelności wykonuje się w ramach obowiązkowych badań technicznych zbiorników, prowadzonych przez UDT z mocy ustawy o dozorze technicznym i wymienionych poniżej aktów wykonawczych.

Rodzaje prób szczelności zbiorników, stosowane w badaniach zbiorników lub ich elementów, określone są w rozporządzeniach:

  • Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz.1211, ze zmianą w Dz. U. z 2008 r.  Nr 60, poz. 371),
  • Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz. U. Nr 63, poz.572)

UDT współpracuje z szeregiem wyspecjalizowanych zakładów, które wykonują próby szczelności. Ponieważ za wynik badania technicznego i jakość wykonania próby szczelności odpowiada inspektor UDT wydając decyzję zezwalającą na eksploatację zbiornika, sposób wykonywania niektórych prób wymaga uznania przez UDT.

W przypadku braku dostępu do ścianek zbiornika, sposób wykonania próby szczelności zbiorników, zwany dalej "techniką", wymaga uznania przez UDT metod prób szczelności:

  • gazowa ciśnieniowa z pośrednim pomiarem szczelności poprzez badanie spadku ciśnienia lub podciśnienia,
  • amoniakalna lub inna chemiczna,
  • gazowa próżniowa-pęcherzykowa,
  • ultradźwiękowa,
  • z helowym wykrywaczem nieszczelności (ciśnieniowa, ciśnieniowo-próżniowa, próżniowa),
  • inne uzgodnione rodzaje prób:

– hydrostatyczna z magnetostrykcyjnym pomiarem poziomu cieczy,
– pomiar zmiany masy cieczy za pomocą sondy wypornościowej i tła akustycznego w części gazowej.

Uznania wymagają próby szczelności podziemnych i naziemnych zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz żrących i trujących wykonywane w fazie wytwarzania zbiorników i ich eksploatacji, przy czym nie dotyczy to następujących prób szczelności:

1) hydraulicznej hydrostatycznej próby zbiorników naziemnych,

2) bezciśnieniowej penetracyjnej próby zbiorników naziemnych,

3) gazowej ciśnieniowej próby przy użyciu powietrza lub innego niepalnego gazu dla zbiorników naziemnych,

4) hydraulicznej ciśnieniowej zbiorników naziemnych. 

Uznania nie wymagają próby szczelności zbiorników wraz z osprzętem, wykonywane jako próby uzupełniające podczas badań odbiorczych zbiorników podziemnych, w przypadku dostępności do oględzin połączeń badanej części. Dotyczy to próby gazowej ciśnieniowej powietrznej lub przy użyciu innego gazu niepalnego oraz próby hydraulicznej hydrostatycznej lub ciśnieniowej, tj. mogą być one wykonywane bez konieczności uznania techniki. 

Postępowanie uznaniowe techniki wykonywania próby szczelności zbiorników dla danej metody oraz laboratorium /zakładu wykonującego próby szczelności daną techniką prowadzi Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT).
Rejestr uznanych przez UDT technik prób szczelności i uznanych metod oraz uznanych laboratoriów / zakładów do wykonywania prób szczelności, o których mowa powyżej, prowadzi CLDT.

Źródło: www.udt.gov.pl

Skomentuj