Proces certyfikacji systemów zarządzania

Proces certyfikacji jest zazwyczaj etapem wieńczącym dzieło wdrożenia systemów zarządzania.

Zazwyczaj, ponieważ w praktyce spotykamy jednostki organizacyjne, które po wdrożeniu systemu zarządzania nie przeprowadzają procesu certyfikacji, wykorzystując wdrożony system jako narzędzie do zarządzania organizacją w danym obszarze.

Obecnie polski rynek usług certyfikacyjnych to około 70 firm świadczących usługi na bardzo zróżnicowanym poziomie jakościowym i cenowym. Wybór jednostki certyfikującej jest więc trudnym zadaniem dla osób zaangażowanych w opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania, dlatego przy wyborze powinniśmy kierować się między innymi:

 1. opinią organizacji współpracujących z jednostką certyfikującą,
 2. renomą rynkową w branży,
 3. posiadanymi akredytacjami,
 4. wykorzystaniem certyfikatu i akredytacji w relacjach międzynarodowych,
 5. ceną.

Stare porzekadło mówi „rozmawiamy ze wszystkimi, słuchamy nielicznych a decyzję podejmujemy samemu”, dlatego warto spotkać się z przedstawicielami wybranych jednostek certyfikujących w celu uzyskania niezbędnych informacji pomagających rozwiać wszelkie niejasności. Bezpośredni kontakt, rozmowa o procesie certyfikacji, interpretacji wymagań normy, sposobie postępowania z niezgodnościami czy o zasadach utrzymania certyfikatu będą doświadczeniem skutkującym podjęciem słusznej decyzji.

Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano proces certyfikacji stosowany przez Bureau Veritas Certification Polska, której to jednostki certyfikującej autor jest auditorem i zarazem dziękuje za udostępnienie materiałów. Pełne informacje omawianych procesów i procedur w zakresie certyfikacji systemów zarządzania można znaleźć pod adresem http://www.bureauveritas.pl/

W celu lepszego zobrazowania procesu certyfikacji systemów zarządzania, proces ten przedstawiono w postaci kolejnych kroków, w których krótko omówiono działanie oraz wskazano wykonawcę.

Krok 1: Wniosek o ofertę certyfikacyjną

Wykonawca kroku: klient

Jest to formalne zapytanie klienta o ofertę. Formularz, zazwyczaj w wersji elektronicznej, zawiera niezbędne informacje o organizacji, takie jak między innymi: dane adresowe, osoby kontaktowe, charakter działalności, struktura organizacyjna, liczba zatrudnionych pracowników, ilość lokalizacji, informacje dotyczące systemów zarządzania, zakres usługi certyfikacyjnej i inne. Przesłany wniosek nie stanowi zobowiązania do przyjęcia oferty.

Krok 2: Przegląd wniosku, informacje uzupełniające

Wykonawca kroku: jednostka certyfikująca

Jednostka certyfikująca poddaje wniosek analizie w zakresie zdolności i wykonalności usługi certyfikacyjnej, uwzględniając czynniki takie jak:

– pełna informacja niezbędna do planowania i przeprowadzenia auditu,

– możliwość współpracy z auditowanym,

– czas i zasoby niezbędne do przeprowadzenia auditu.

Na tym etapie możliwe jest uzyskanie od klienta dodatkowych informacji.

Krok 3: Oferta certyfikacyjna

Wykonawca kroku: jednostka certyfikująca

Każda jednostka certyfikująca posiada własne procedury planowania i realizacji auditów, w tym kalkulacji kosztów certyfikacji wynikające z wymagań ISO/IEC 17021, PCA DACS-01, dokumentów IAF specyficznych dla certyfikowanych obszarów np. IAF MD 5 w przypadku certyfikacji Systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego oraz innych wymagań specyficznych dla procesu certyfikacji.

Główne, ale nie jedyne, kryteria będące podstawą kalkulacji to:

 • wielkość organizacji (efektywna liczba zatrudnionych),
 • złożoność organizacyjna i rozległość (ilość lokalizacji),
 • wnioskowany zakres certyfikacji,
 • złożoność i ryzyko związane z procesami / usługami / wyrobami,
 • proces certyfikacji na zgodność z jedną normą czy certyfikacja systemu zintegrowanego kryteriów certyfikacyjnych,
 • dotychczasowe doświadczenie organizacji (posiadane certyfikaty).

Przekazana klientowi oferta certyfikacyjna prezentuje warunki cenowe i zasady przeprowadzenia procesu certyfikacji. Niezbędne jest, aby klient zwrócił uwagę na przedstawioną zawartość merytoryczną i cenową oferty np. czy przedstawione koszty dotyczą całego trzyletniego cyklu nadzoru czy tylko etapu certyfikacji, czy oferta obejmuje koszty dojazdu i pobytu auditorów, jaka będzie ilość wydanych certyfikatów oraz jego wersji językowych itp.

Jeżeli ze względu na przesłanki np. korporacyjne, jednostka certyfikacyjna nie jest wskazana odgórnie, dobra praktyka to przesłanie wniosków o certyfikację do kilku wybranych jednostek i porównanie ofert.

Krok 4: Umowa certyfikacyjna

Wykonawca kroku: klient i jednostka certyfikująca

Zaakceptowana i podpisana przez klienta oferta staje się umową certyfikacyjną.

Przed podpisaniem umowy, klient powinien zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi wymaganiami i obowiązkami dwustronnymi dotyczącymi świadczenia usług certyfikacyjnych, w tym odwołania, reklamacji, skarg dotyczących certyfikacji, jak również zawieszenia/wycofania certyfikatu oraz unieważnienia umowy. Istotną sprawą w niniejszej umowie jest zobowiązanie każdej ze stron do nieujawniania i do niewykorzystywania do jakichkolwiek celów żadnej wiedzy ani informacji poufnych uzyskanych podczas auditu.

Krok 5: Planowanie

Wykonawca kroku: jednostka certyfikująca

Jednostka certyfikująca zgodnie z procedurami wewnętrznymi uzgodni z klientem dogodny dla obu stron termin auditu. Następnie powoła auditora wiodącego, który w bezpośrednim kontakcie z klientem przygotuje plan auditu certyfikacyjnego – etap 1 oraz dokona wszelkich ustaleń związanych z realizacją auditu.

Krok 6: Audit certyfikacyjny – Etap 1 (wstępny)

Wykonawca kroku: klient i jednostka certyfikująca

Zgodnie z planem i ustalonym terminem, zostaje wykonany etap 1 auditu certyfikacyjnego. Jednostka przeprowadza ocenę gotowości klienta do certyfikacji, aby potwierdzić możliwość przystąpienia do etapu 2 auditu certyfikacyjnego. Ocena ta dotyczy między innymi: zakresu systemu zarządzania, zrozumienia wymagań normy, identyfikacji i realizacji wymagań prawnych mających zastosowanie w organizacji, identyfikacji i oceny ryzyka, wymaganego udokumentowania, systemu audytów wewnętrznych. Zespół auditorów zapoznaje się z organizacją, działalnością i procesami, technologią oraz personelem uczestniczącym w audicie.

Krok 7: Wymagane korekty oraz działania korygujące

Wykonawca kroku: klient

Po przeprowadzonym audicie etapu 1, klient otrzymuje raport z auditu będący podstawą do podjęcia działań korekcyjnych i korygujących, których przeprowadzenie jest niezbędne
i warunkuje kontynuowanie kolejnego kroku procesu certyfikacji. Jeśli podczas auditu zostaną zidentyfikowane niezgodności, klient jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań korekcyjnych oraz korygujących w terminie maks. 90 dni od ostatniego dnia auditu (w przypadku niezgodności kategorii „dużej”).

Krok 8: Audit certyfikacyjny – Etap 2

Wykonawca kroku: klient i jednostka certyfikująca

Przed rozpoczęciem Etapu 2 auditu certyfikacyjnego w terminie określonym przez procedurę wewnętrzną, jednostka certyfikująca dostarcza klientowi plan auditu. Plan auditu powinien zawierać lub odnosić się min. do:

 1. celów auditu,
 2. zakresu auditu,
 3. kryteriów auditu i dokumentów odniesienia,
 4. lokalizacji, dat, przewidywanych godzin i czasu trwania działań auditowych,
 5. metod auditu, jakie mają być użyte,
 6. roli i odpowiedzialności członków zespołu audytującego.

Zespół auditorów podczas spotkania otwierającego z kierownictwem klienta przedstawi szczegóły procesu auditu i działania związane z jego prawidłowym przeprowadzeniem.

Przebieg auditu to ustalenia wskazujące zgodność lub niezgodność z kryteriami auditu. Wszystkie niezgodności i wspierające je dowody z auditu zostaną zapisane przez zespół auditorów w celu możliwości ich weryfikacji. Zespół auditorów podczas spotkania zamykającego omówi wszelkie niezgodności, spostrzeżenia oraz możliwości doskonalenia systemu zarzadzania zidentyfikowane w trakcie auditu. Po zakończeniu auditu w terminie określonym przez procedurę wewnętrzną jednostki certyfikującej, zostaje opracowany i przedstawiony kierownictwu klienta raport, zawierający wyniki przeprowadzonego auditu certyfikacyjnego.

Krok 9: Wymagane korekty oraz działania korygujące

Wykonawca kroku: klient

Jeśli podczas auditu zostaną zidentyfikowane niezgodności, klient jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań korekcyjnych oraz korygujących w terminie maks. 90 dni od ostatniego dnia auditu (w przypadku niezgodności kategorii „dużej”), których przeprowadzenie jest niezbędne i warunkuje kontynuowanie kolejnego kroku procesu certyfikacji czyli rekomendacji do wydania certyfikatu.

Krok 10: Rekomendacja do wydania certyfikatu i zamknięcie raportu z auditu

Wykonawca kroku: jednostka certyfikująca

Akceptacja przez auditora wiodącego wszystkich działań korygujących i korekcyjnych pozwala na zamknięcie raportu z auditu certyfikacyjnego. Następnie zgodnie z procedurami wewnętrznymi jednostki certyfikującej auditor wiodący rekomenduje organizację klienta do wydania certyfikatu.

Krok 11: Wydanie certyfikatu

Wykonawca kroku: jednostka certyfikująca

Wyznaczony zespół w jednostce certyfikującej przed wydaniem certyfikatu dokonuje sformalizowanego przeglądu procesu certyfikacji pod kątem jego poprawności, zgodności
z procedurami certyfikacyjnymi i pełnego udokumentowania. Certyfikat zostaje wydany klientowi na ogół do 30 dni po zakończeniu auditu.

Wydany certyfikat zgodności zawiera informacje o wdrożonym i funkcjonującym w organizacji systemie zarządzania klienta, którego zgodność z normą odniesienia została potwierdzona w procesie auditu auditem w procesie certyfikacyjnym. Informacje zawarte na certyfikacie to m.in.: znak certyfikacyjny jednostki wydającej certyfikat, zakres systemu zarządzania, normy odniesienia, termin ważności, akredytacja, numer identyfikacyjny i stosowne zatwierdzenia / podpisy. Data przyznania certyfikatu jest datą podjęcia decyzji certyfikacyjnej i posiada 3-letni termin ważności.

Znak certyfikacyjny a logo jednostki certyfikującej

Brak informacji / świadomości klienta o zasadach stosowania znaku certyfikacyjnego i logo jednostki certyfikującej prowadzi w najlepszym przypadku, do różnicy zdań a w krańcowym do zerwania umowy i pozwu sądowego.

Dla przypomnienia:

1)

W naszym przypadku logo 1) Bureau Veritas jest znakiem prawnie zastrzeżonym, którego wykorzystanie wymaga zgody ze strony firmy.

2)

Skomentuj