Program PIP na rok 2017

Inspektorzy pracy przeprowadzą w 2017 r. 79 tys. kontroli.

Do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym inspekcja zaprosi ponad 100 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej, rolników indywidualnych. Tak zakłada program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 rok.

Przedstawił go Zbigniew Ryfka, zastępca głównego inspektora pracy, 12 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu. Zwrócił uwagę na nowe zadania nałożone na PIP w przyszłym roku i związane z tym dodatkowe obowiązki inspektorów pracy.

   I tak, inspekcja pracy będzie kontrolować przestrzeganie obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług, powiadamiać przedsiębiorców delegujących pracowników w ramach świadczenia usług o decyzji w sprawie nałożonej kary lub grzywny przez zagraniczne organy kontroli, a także wszczęcia postępowania egzekucyjnego, przyjmować oświadczenia o delegowaniu pracowników do czasowego wykonywania pracy w Polsce i prowadzić stronę internetową z informacjami o zasadach i warunkach delegowania. PIP ma również prowadzić poradnictwo prawne dla pracowników unijnych i członków ich rodzin.

   Zastępca szefa PIP poinformował, że program działania urzędu na rok przyszły zakłada stały nadzór inspekcji nad sekcjami, branżami i zakładami o największym ryzyku utraty zdrowia lub życia. Plan kontroli priorytetowo traktuje problematykę zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia za pracę. Zadaniem inspektorów będzie nie tylko egzekucja prawa, ale także upowszechnianie dobrych standardów pracy i stosowanie tzw. miękkich technik oddziaływania, takich jak doradztwo, instruktaż, motywowanie do poprawy warunków pracy. W tym kontekście Zbigniew Ryfka wspomniał o realizowanej od marca br. w małych i średnich zakładach strategii pierwszej kontroli – w formie audytu umożliwiającego wyeliminowanie uchybień i dającego gwarancję okresowego niestosowania sankcji.

   Realizując zadania długofalowe (na lata 2016-2018) inspektorzy pracy przyjrzą się problemowi zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach typowych dla stosunku pracy zwłaszcza w budownictwie. Skontrolują gastronomię, hotelarstwo oraz agencje ochrony osób i mienia. 

W grupie zadań bieżących kontynuowane będą kontrole przestrzegania znowelizowanych na początku 2016 r. przepisów o umowach na czas określony. Działania nadzorczo-kontrolne zaplanowane są także w zakładach produkcyjnych wybranych branż pod kątem bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń technicznych. W transporcie i gospodarce magazynowej inspektorzy skupią uwagę na bezpieczeństwie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego oraz dźwiganiu ciężarów, w leśnictwie – na eliminowaniu zagrożeń chorobowych i wypadkowych przy pozyskiwaniu drewna.

Zadania stałe obejmą m.in. kontrole place budów; maszyny, urządzenia, środki ochrony indywidualnej oraz wyroby pirotechniczne – w zakresie ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi, a także sprawdzanie stosowania unijnych rozporządzeń dot. chemikaliów. Ważnym zagadnieniem w tej grupie będą kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Legalność zatrudnienia obywateli polskich sprawdzana będzie przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, budownictwie oraz handlu, czyli w branżach, gdzie występuje najwięcej nieprawidłowości. Dotyczyć to będzie także podmiotów prowadzących działalność agencji pracy tymczasowej oraz działalność usługową.

   Skuteczność działań inspektora pracy ograniczają nie tylko nieprecyzyjne, niejednoznaczne przepisy, ale także ich brak. Oczekujemy zmian w ustawie o PIP upraszczającej procedurę rozpoczynania kontroli – wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej, bez dodatkowych upoważnień – powiedział pod koniec swojego wystąpienia Zbigniew Ryfka.

   Program działania PIP został dobrze przyjęty przez członków ROP. W dyskusji podkreślono m.in. różnicę jakościową na korzyść obecnego opracowania w stosunku do przedłożeń z lat poprzednich. W licznych wypowiedziach przewijała się troska o zapewnienie inspekcji pracy środków w budżecie adekwatnych do zwiększonych jej zadań i, co za tym idzie, potrzeb.

Ostateczna opinia Rady Ochrony Pracy na temat programu działania PIP na 2017 r. znajdzie się w stanowisku, którego przygotowanie powierzono Zespołowi ds. prawno-organizacyjnych. Obradom, z udziałem dyrektorów departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy, przewodniczył poseł  Janusz Śniadek.

źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj