Projekt rozporządzenia w sprawie bhp przy czyszczeniu powierzchni i malowaniu natryskowym

Celem projektu rozporządzenia jest uregulowanie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym. Wprowadzenie nowych przepisów wynika również z rozwoju technicznego dotyczącego ww. procesów.

W projekcie rozporządzenia określono wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

 • czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi przy użyciu urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierniwa, w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub mieszaniny wody i sprężonego powietrza;
 • natryskiwania powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci płynnej przy użyciu urządzeń natryskowych, zwanego dalej „natryskiwaniem powierzchni” lub napylania powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci proszku przy użyciu urządzeń napylających, zwanego dalej „napylaniem powierzchni”;
 • natryskiwania cieplnego powierzchni metali przy użyciu pistoletowych urządzeń łukowych, plazmowych, płomieniowych, w tym naddźwiękowych i detonacyjnych.

Czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi

Jak czytamy w projekcie do czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi stosuje się:

1) ścierniwa metalowe, w szczególności:

 • śrut ostrokątny lub kulisty staliwny albo żeliwny,
 • cięty drut stalowy;

2) ścierniwa niemetalowe, w szczególności:

 • piaski kwarcowe w metodach pneumatycznych mokrych i wilgotnych,
 • elektrokorund,
 • ścierniwa odpadowe, w tym żużel pomiedziowy, paleniskowy, wielkopiecowy,
 • rozdrobnione skały i minerały, w tym oliwin, staurolit, dolomit, granit i inne,
 • inne ścierniwa sztucznie wytworzone i organiczne.

Do czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi nie stosuje się suchego piasku kwarcowego jako ścierniwa lub dodatku do innych ścierniw.

Podczas stosowania w pomieszczeniach ścierniw z rozdrobnionych skał i minerałów, zawierających krzemionkę krystaliczną, należy oznaczać w tym pomieszczeniu stężenie frakcji wdychalnej, której wartości nie mogą być wyższe od wartości określonych w przepisach dotyczących określenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Stanowiska pracy, przy których odbywa się czyszczenie powierzchni, metodami strumieniowo-ściernymi są wyposażone w instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniającą wymagania dotyczące:

 • zasad obsługi, konserwacji oraz kontroli urządzeń używanych do czyszczenia powierzchni metali i innych materiałów konstrukcyjnych metodami strumieniowościernymi;
 • rodzajów środków ochrony indywidualnej, które należy stosować w zależności od technologii czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi oraz występujących czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia pracownika i osób przebywających w tym środowisku pracy.

Urządzenia do czyszczenia powierzchni metodą strumieniowo-ścierną są wyposażone w system umożliwiający zamknięcie wypływu ścierniwa z dyszy roboczej przez pracownika wykonującego proces czyszczenia.

Natryskiwanie powierzchni lub napylanie powierzchni

Natryskiwanie powierzchni wykonywane jest na otwartej przestrzeni albo w komorach malarskich lub pomieszczeniach wyposażonych w wentylację odciągową z wymuszonym nawiewem powietrza.

Napylanie powierzchni wykonywane jest w komorach malarskich lub pomieszczeniach z wentylacją, zapewniającą dopływ świeżego powietrza i gwarantującą utrzymanie chwilowego stężenia niebezpiecznych czynników chemicznych na poziomie niższym niż określone stężenia graniczne.

Według regulacji przedstawionych w projekcie stanowiska pracy, na których prowadzone jest natryskiwanie powierzchni lub napylanie powierzchni są oznakowane tablicami informacyjno-ostrzegawczymi oraz, tak zlokalizowane, aby nie powodowały zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz osób postronnych.

Stanowiska pracy w pomieszczeniach i komorach malarskich, na których odbywa się natryskiwanie powierzchni lub napylanie powierzchni, są wyposażone w instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniającą:

 • specyfikę stosowanych materiałów powłokowych;
 • technologię nanoszenia;
 • wymagane środki ochrony indywidualnej;
 • wymagania dotyczące obsługi i konserwacji urządzeń i sprzętu pomocniczego używanego podczas natryskiwania lub napylania powierzchni przedmiotów;
 • procedury kontroli urządzeń pracujących pod ciśnieniem;
 • warunki przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Natryskiwanie cieplne

Dopuszcza się prowadzenie natryskiwania cieplnego:

 • na otwartej przestrzeni, z zachowaniem bezpiecznej lokalizacji stosowanych urządzeń;
 • w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach tymczasowych;
 • w komorach roboczych.

Podczas natryskiwania cieplnego na otwartej przestrzeni, wokół stanowiska prowadzenia tych prac wydziela się pas ochronny, w którym nie mogą przebywać osoby niewyposażone w środki ochrony indywidualnej.

Wydzielony pas ochronny oznakowany jest, w sposób widoczny, tablicą informacyjno-ostrzegawczą. Po zakończeniu natryskiwania cieplnego na otwartej przestrzeni resztki materiału przekazuje się do ponownego wykorzystania albo do utylizacji, jeśli nie będą nadawały się do ponownego wykorzystania.

Powietrze wydalane z pomieszczeń, w których odbywa się natryskiwanie cieplne, oczyszcza się za pomocą urządzeń filtracyjnych.

W przypadku prowadzenia natryskiwania cieplnego przy użyciu aluminium lub cynku, urządzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne przystosowane są do pracy z czynnikami wykazującymi podatność do samozapłonu oraz tworzenia z powietrzem mieszaniny wybuchowej, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Stanowisko pracy, na którym odbywa się natryskiwanie cieplne, wyposażone jest w instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy określającą:

 • specyfikę materiałów stosowanych do natryskiwania cieplnego;
 • technologię natryskiwania cieplnego;
 • wykaz wymagań dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej.

Podczas natryskiwania cieplnego pracownik obsługujący urządzenia pistoletowe ubrany jest w hełm ochronny z doprowadzeniem czystego powietrza oraz w inne środki ochrony indywidualnej stosownie do występującego zagrożenia.

Przewiduje się, że projektowana regulacja może mieć wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny w przedsiębiorstwach zajmujących się czyszczeniem powierzchni, malowaniem natryskowym i natryskiwaniu cieplnym. Mając na uwadze konieczność uaktualnienia procedur pod kątem wymogów aktualnych przepisów proponuje się, aby rozporządzenia weszło w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia.

Źródło:

 1. legislacja.gov.pl

Skomentuj