Projekt rozporządzenia w sprawie pomieszczeń do przechowywania materiałów wybuchowych

Trwają pracę nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Projektowane rozporządzenie uzupełnia oraz doprecyzowuje przepisy rozporządzenia magazynowego z 2010 r. przez co przyczynić się ma do zmniejszenia możliwości naruszenia obowiązujących wymagań bezpieczeństwa.

Podstawę prawną projektowanego rozporządzenia stanowi art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, który brzmi:

Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) klasyfikację rodzajów obiektów magazynowych,

2) wymagania organizacyjne i techniczne obiektów magazynowych, w których są przechowywane materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym szczegółowe wymogi prowadzenia kart kwalifikacyjnych obiektu magazynowego,

3) szczegółowe wymagania dla pomieszczeń, w których są przechowywane materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym warunki lokalizacyjne i niezbędne zabezpieczenie techniczne tych pomieszczeń oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, wraz z zapewnieniem kontroli i ewidencjonowania dostępu do tych pomieszczeń

– uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych towarów oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, zróżnicowanie rodzajów pomieszczeń, w których mogą być przechowywane te towary, oraz zróżnicowania zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska ze względu na właściwości przechowywanych towarów.

Projekt zawiera m.in. regulacje dotyczące wymagań organizacyjnych i technicznych, jakie warunkują przechowywanie materiałów wybuchowych i amunicji w sposób niestwarzający zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

Projektowane rozporządzenie wyróżnia trzy rodzaje obiektów magazynowych:

  • magazyn bazowy – stanowiący budynek (lub jego wydzieloną część) przeznaczony do przechowywania takich materiałów;
  • magazyn podręczny – stanowiący pomieszczenie w budynku lub jego wydzielonej części używane w celach przemysłowych, laboratoryjnych lub handlowych lub rusznikarnię przeznaczone do przechowywania takich materiałów;
  • magazyn polowy – stanowiący specjalnie wydzielony, zabezpieczony i chroniony teren przeznaczony do bezpiecznego przechowywania broni oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym o rozmiarach uniemożliwiających ich przechowywanie w zamkniętym obiekcie magazynowym (budynku).

Planowane rozporządzenie przedstawia również wymagania dotyczące przechowywania takich materiałów w zależności od skali i charakteru zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska związanych z przechowywaniem tych wyrobów

W projekcie określono, że spełnienie wymagań organizacyjnych w obiekcie, w którym przechowuje się materiały, o których mowa następuje m.in. przez:

  • dostosowanie ilości i rodzaju przechowywanych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym do wielkości, konstrukcji i wyposażenia obiektu magazynowego;
  • segregowanie przechowywanych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym według rodzajów i typów, w sposób umożliwiający dokładną kontrolę stanu ilościowego tych wyrobów;
  • opakowanie i oznakowanie przechowywanych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stosownie do wymagań określonych w Umowie ADR lub w Polskich Normach zharmonizowanych, o ile takie opakowanie i oznakowanie jest wymagane na podstawie Umowy ADR lub Polskich Norm zharmonizowanych;
  • zapewnienie w obiekcie magazynowym transportu wewnątrzzakładowego umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie przechowywanych wyrobów.

Projekt określa również m.in. jakie wymagania techniczne i lokalizacyjne powinny spełniać obiekty magazynowe, w których przechowuje się takie materiały.

Każdy obiekt magazynowy wraz z przechowywanymi w nim materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym musi być zabezpieczony przed kradzieżą, a także dostępem osób nieuprawnionych. Przewidziane w projektowanym rozporządzeniu wymagania organizacyjne oraz techniczne w tym zakresie dotyczące obiektu magazynowego, w którym przechowuje się materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym działania z zakresu bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu magazynowego, jak również zabezpieczenia technicznego, polegającego na wyposażeniu obiektu magazynowego w elektroniczne systemy alarmowe oraz w zabezpieczenia o charakterze mechanicznym (kraty antywłamaniowe, zamki).

Wejście w życie rozporządzenia ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczych w zakresie obrotu i wytwarzania materiałów, o których mowa. Przyczynić ma się temu uporządkowanie, uzupełnienie, doprecyzowanie, a także usunięcie niektórych przepisów rozporządzenia magazynowego z 2010 r.

Następstwem wprowadzenia regulacji ma być zmniejszenie się ilości zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, mienia i środowiska związanych z przechowywaniem materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, stanowiąc tym samym wkład w poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli, mienia i środowiska związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze wytwarzania i obrotu takimi wyrobami.

Projekt – https://legislacja.gov.pl/docs//526/12336652/12704109/12704110/dokument457380.pdf

Źródło:

 1. legislacja.gov.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 z późn. zm.)

Skomentuj