Projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Po-żarnej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych. W projekcie nowelizacji ustawy wprowadzono przepisy, które dotyczą trzech zasad.

Postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PSP

Określono niezbędne wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci do służby w PSP. Przyjęto, że nabór do służby musi być otwarty i konkurencyjny. Przyjęcie kandydata musi poprzedzać postępowanie kwalifikacyjne, podczas którego komisja oceni, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby. Przyjęto, że szczegółowa organizacja i sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego będą określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych.

Przyznawania strażakom PSP płatnego urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy może być przyznany strażakowi na przygotowanie i zdanie egzaminów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego itp.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy przyjęto następujące okresy urlopów szkoleniowych: 21 dni (ostatni rok studiów I lub II stopnia), 7 dni (szkoły policealne, studia podyplomowe), 1 dzień – na egzamin z każdego przedmiotu nauczania, jednak nie więcej niż 6 dni w okresie roku szkolnego lub akademickiego.

Przyjęto, że strażakowi, który pobiera naukę bez tzw. skierowania, będzie udzielony urlop szkoleniowy, jeśli przemawia za tym interes służby (np. gdy poziom i kierunek kształcenia jest zbieżny z wymaganiami na zajmowanym lub przewidzianym do zajęcia stanowisku).

Wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat

Zaproponowane przepisy kontynuują system zachęcający funkcjonariuszy PSP do dłuższego pozostawania w służbie. Są one w głównej mierze kierowane do strażaków, którzy podjęli służbę po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. oraz tych, którzy mają ponad 20-letni okres służ-by.

Proponuje się podwyższenie uposażenia zasadniczego:

 o 2% – po dwóch latach służby i dalej – za każdy następny rok o 1%, aż do 20% po 20 latach służby,

 o 2% za każde następne 2 lata powyżej 20 lat, aż do wysokości 32% po 32 latach służ-by. Po 35 latach służby wysługa strażaka wyniesie 35% jego uposażenia zasadnicze-go.

Korzystniejszy system wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma ich motywować do pozostawania w służbie jak najdłużej. W efekcie powinna zmniejszyć się liczba wypowiedzeń stosunku służbowego skutkująca przejściem na emeryturę.

Źródło: www.premier.gov.pl

Skomentuj