Projekt zmian rozporządzenia w sprawie NDS i NDN

Projekt zmian rozporządzenia w sprawie NDS i NDN

Końcem września do opiniowania trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 24 września br. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieściło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. Swoje uwagi będą zgłaszać poszczególne ministerstwa, związki zawodowe, organizacje pracodawców.

Wydanie nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wynika z konieczności wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

  • nr 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 17 stycznia 2020 r.;
  • nr 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 21 lutego 2021 r.;
  • nr 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 11 lipca 2021 r.

Wiążące wartości dopuszczalne określone w powyższych dyrektywach stanowią minimalne wymagania w celu ochrony pracowników na poziomie Unii Europejskiej. W projektowanym rozporządzeniu nie ustanawia się bardziej rygorystycznych wartości dopuszczalnych niż wynikające z ww. dyrektyw. Możliwe natomiast są niższe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń niż określone w przepisach unijnych i wynika to z tego, że wcześniej obowiązujące w Polsce wartości były niższe niż w dyrektywach, a dyrektywa Rady 89/391/EWG (dyrektywa ramowa) z dnia 12 czerwca 1989 r. nie zezwala na zmniejszenie osiągniętego już stopnia ochrony w poszczególnych Państwach Członkowskich.

Skomentuj