Prowadzenie prac gazoniebezpiecznych

Prowadzenie prac gazoniebezpiecznych

Prace gazoniebezpieczne - zalicza się do nich wszystkie prace prowadzone na czynnych urządzeniach, sieciach i instalacjach gazowych.

szkolenie

Wszystkie prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane z przestrzeganiem ustalonych warunków technicznych oraz obowiązującej procedury formalnej, zarówno przed przystąpieniem do wykonywania prac, jak i podczas ich trwania, a także po ich zakończeniu. Prace te należy prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy ich wykonywaniu, a także bezpieczeństwa otoczenia oraz zachowania wymagań ochrony środowiska.

Do prac gazoniebezpiecznych wykonywanych na gazociągach należą:

  • prace eksploatacyjne (do których zalicza się wszelkie prace przy obsłudze urządzeń, sieci i instalacji, przy których może wydzielać się gaz w ilościach niestwarzających zagrożeń dla pracowników wykonujących te czynności),
  • prace awaryjne (zalicza się tu wszystkie prace związane z usuwaniem zagrożeń związanych z ulatnianiem się gazu prowadzone w celu zapobieżenia powstania ewentualnego pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia, np. naprawa uszkodzeń mechanicznych gazociągu),
  • prace planowane (są to prace, które wykonywane są zgodnie z wcześniej opracowanymi planami i w oparciu o szczegółowe instrukcje wykonywania tych prac, np. konserwacje, włączenia, remonty itp.).

Prace gazoniebezpieczne wolno wykonywać tylko na podstawie pisemnego polecenia, o ile nie są związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, lub gdy związane są z likwidacją awarii czy też zabezpieczeniem urządzeń przed zniszczeniem. Pisemne polecenie nie jest wymagane przy pracach eksploatacyjnych objętych instrukcjami eksploatacyjnymi.

Sposoby i wymagania dotyczące prac gazoniebezpiecznych ustalane są przez kierowników zakładów ze względu na specyfikę poszczególnych zakładów pracy. Decydują oni o specyfikacji dokumentacji prac gazoniebezpiecznych. Przykładowo, dokumentacja prac gazoniebezpiecznych powinna składać się z następujących dokumentów:

  • druku „polecenia” ze szczegółowym określeniem rodzaju, miejsca i terminu wykonania prac wraz z nazwiskami pracowników koordynujących oraz miejscem na meldunki wykonania wskazanych czynności,
  • szkicu sytuacyjnego, planu lub schematu technologicznego,
  • instrukcji wykonania poszczególnych prac z podziałem na etapy, ze szczegółowym opisem prac przygotowawczych, warunków technicznych i technologicznych wykonania prac, wykazu sprzętu i narzędzi oraz sposobu zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.

W przypadku prac gazoniebezpiecznych o znacznym stopniu skomplikowania, trudności i zagrożenia powinny być one kierowane i nadzorowane przez osoby z kierownictwa. W innych przypadkach osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie prac gazoniebezpiecznych jest wyznaczana spośród pracowników dozoru posiadających kwalifikacje (D) w zakresie dozoru urządzeń energetycznych, najczęściej zatrudniona na stanowisku mistrza służb sieciowych z odpowiednią praktyką. Przepisy dopuszczają kierowanie pracami gazoniebezpiecznymi przez pracowników posiadających kwalifikację (E) w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych tylko w przypadku prac związanych z wykonywaniem przyłączy o średnicy nominalnej nieprzekraczającej D < 50 mm (dla PE – 63 mm) do gazociągów czynnych o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa (pn < 0,5 MPa).

 Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie prac gazoniebezpiecznych nie może jednocześnie zatwierdzać polecenia jej wykonania i przyjmować gazociąg do eksploatacji. Prace gazoniebezpieczne muszą być wykonywane przez co najmniej 2 osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i energetyczne.

Komentarze (1)

Prace na sieci gazowej w porze nocnej

Rafał Pieterwas - 26 lipca 2019 16:04

Witam. Szukam przepisu mówiącego o pracach na sieciach urzadzeniach gazowych w porze nocnej . Dokładnie mówiąc planowanie prac usuwanie usterek zaślepianie rurociągu rozpalanie pieca czy gaszenie

Skomentuj