Przesunięcie, zmiana, odwołanie terminu urlopu

Przesunięcie, zmiana, odwołanie terminu urlopu

Rozpoczyna się okres urlopów dla pracowników. Plan urlopów sporządzany jest na tyle wcześnie, aby pracodawca mógł właściwie zarządzić czasem pracy w zakładzie. Co w sytuacji, gdy termin urlopu pracownika ulegnie zmianie?

szkolenie

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych. Prawo to przysługuje do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten powinien zostać udzielony w całości, a na wniosek pracownika może on także zostać podzielony na części, pod warunkiem, że jedna część urlopu powinna trwać, co najmniej 2 tygodnie.

Okres wakacji nie jest łatwy dla pracodawcy. Musi on rozporządzić czasem pracy tak, aby firma nie odczuła braku pracowników, gdyż wielu z nich w tym czasie wyjeżdża na wypoczynek. Plan urlopów sporządzany jest przez pracodawcę, który określa go w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracownicy zapoznają się z planem urlopów w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Przyczyny przesunięcia lub zmiany terminu urlopu

Na mocy art. 164 Kodeksu Pracy – „ § 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowanymi ważnymi przyczynami” oraz „ § 2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy”.

Według przepisów powyżej zarówno pracownik, jak i pracodawca mają możliwość zmiany terminu urlopu.

Kodeks pracy jednak nie określa „ważnych przyczyn” przytoczonych w art. 164 § 1, które  uprawniałyby pracownika do przesunięcia terminu urlopu. W związku z czym podlega to subiektywnej ocenie pracodawcy oraz pracownika i stanowi otwarty katalog przyczyn.

Pracownik ma prawo także rozpocząć termin urlopu, inny niż zakładał to plan urlopów, posiłkując się art. 164 Kodeksu pracy - „Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.”

Artykuł 164 Kodeku pracy dokładnie określa w jakich sytuacjach pracodawca nie może nam odmówić urlopu.

Każda zmiana terminu wcześniej ustalonego urlopu, będzie wymagała złożenia przez pracownika odpowiedniego wniosku.

Wzór takiego wniosku powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko pracownika;
  • Miejscowość oraz datę;
  • Przyczynę przesunięcia urlopu;
  • Termin planowanego urlopu zgodny z planem urlopów;
  • Termin odbycia przesuniętego urlopu;
  • Podpis pracownika.

Skomentuj