Przyczyna zewnętrzna zdarzenia

Przyczyna zewnętrzna zdarzenia

Z przesłanki tej wynika możliwość uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, jeśli zdarzenie to nastąpiło wskutek działania czynników (czynnika) zewnętrznych.

szkolenie

Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny — w istniejących warunkach — wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym.

Wyrok SN z dn. 18.08.1999 r., II UKN 87/99, OSNAP 2000/20/760.

Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku na podstawie aktualnego okresowego orzeczenia lekarskiego, które było oczywiście błędne, może stanowić zewnętrzną przyczynę wypadku [...].

Z uzasadnienia: Zaświadczenie lekarskie zawierające błędną ocenę o zdolno­ści do wykonywania pracy nie zapewnia właściwej ochrony przed szkodliwymi w konkretnym stanie zdrowia pracownika warunkami pracy (art. 207 § 1 KP w związku z art. 212 pkt 1 i 3 KP). Zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego zaświadcze­nia lekarskiego implikuje obowiązek pracownika poddania się badaniu profilaktycznemu, którego wynikiem jest [...] orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stano­wisku. Badający lekarz dokonuje oceny, czy dana praca nie sta­nowi zagrożenia dla zdrowia, a więc należy przyjmować, że badania te mają zabezpieczyć pracownika przed wykonywaniem pracy, która może okazać się dla niego szkodliwa, a także zabezpieczyć pracodawcę przed ryzykiem wypadku przy pracy lub cho­roby zawodowej. Jeżeli ocena ta jest błędna i zezwala na dopu­szczenie pracownika do wykonywania czynności w jego stanie zdrowia przeciwwskazanych, to wypadek zaistniały przy takiej pracy ma cechy wypadku [...], bowiem szkoda na osobie pracownika jest wówczas wywołana przyczyną zewnętrzną, pozostającą w związku z pracą.

Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy przeciw­wskazanej w konkretnym stanie zdrowia stanowi dla niego zagro­żenie takiego samego stopnia, jak zadziałanie szczególnych czynników, które judykatura uznaje za zewnętrzne przyczyny wy­padku. W wykonywanej pracy zachodzi nadzwyczajna dla pra­cownika sytuacja, wytworzona obiektywnymi okolicznościami od niego niezależnymi, toteż — na gruncie ustawy wypadkowej — analizowany stan faktyczny wypełnia znamiona zewnętrznej przy­czyny wypadku, pozostającej w związku z pracą, wymienionej ja­ko jeden z tych elementów, które obejmuje ryzyko pracodawcy. Dlatego dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku na podstawie aktualnego okresowego orzeczenia lekarskiego, które było oczywiście błędne, stanowi zewnętrzną przyczynę wypadku [...].

Wyrok SN z dn. 18.08.1999 r., II UKN 89/99, OSNAP 2000/20/762.

 1. W związku z ustanowionym w art. 229 § 4 KP zakazem dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego za zewnętrzną przyczynę wypadku można przyjąć dopuszczenie do pracy bez przeprowadzenia badań kontrolnych lub na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego po upływie terminu obowiązującego do przeprowadzenia tych badań albo w przypadku oczywistej błędności tego orzeczenia. O oczywistej błędności zaświadczenia lekarskiego można twierdzić tylko wówczas, gdy łatwo dostrzec jego wady lub braki, bez wnikania w zawartą w nim, zastrzeżoną dla lekarzy ocenę merytoryczną.

2. W razie skierowania do pracy pracownika, u którego w kontrolnych badaniach lekarskich nie ujęto przeciwwskazania do jej wykonywania, a błędu tej oceny nie można było ustalić bez wiadomości medycznych, stwierdzenie wypadku przy pracy wymaga ustalenia istnienia przyczyny zewnętrznej.

Wyrok SN z dn. 07.02.2006 r., I UK 192/05, MOPR 2006/5/269.

’Nie można nadać charakteru przyczyny zewnętrznej [...] samemu faktowi zdenerwowania, spowodowanego nieodpowiadającym życzeniom pracownika przesunięciem go do innej pracy.

Wyrok SN z dn. 22.06.1977 r., III PRN 12/77, OSNC 1977/12/248.

Dopuszczenie do pracy pracownika dotkniętego schorzeniem samoistnym, które w danym dniu czyniło go niezdolnym do pracy, stanowi przyczynę zewnętrzną.

Wyrok SN z dn. 9.12.1977 r., III PRN 49/77, OSP 1979/3/48.

Glosa: Masewicz W., OSP 1979/3/48.

”Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy [...] nie jest sam „fakt dopuszczenia” do pracy pracownika niedolnego do jej wykonywania; przyczyną taką jest „zadziałanie” czynnika zewnętrznego na niepełnosprawny organizm pracownika.

Skomentuj