Przygotowanie miejsca pracy

Przygotowanie miejsca pracy

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy przy urządzeniach cieplno-mechanicznych dopuszczający zobowiązany jest do uzyskania na to zgody koordynującego.

Ko­ordynujący wydaje takie zezwolenie po dokonaniu uzgodnień czynności koordyna­cyjnych.

Ogólne zasady

1. Urządzenia lub ich części, które mają być poddane pracom konserwacyjnym lub re­montowym, powinny być przygotowane przez wykonanie czynności łączeniowych i zastosowanie środków technicznych w sposób umożliwiający bezpieczne wykona­nie pracy.

2. Urządzenia remontowane lub znajdujące się w pobliżu miejsca pracy, których ruch może zagrozić bezpieczeństwu osób wykonujących prace, powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem do ruchu.

3. W uzasadnionych przypadkach urządzenia sąsiadujące mogą być zabezpieczone innymi środkami (np. osłony, olinowanie, barierki), jednak przy zastosowaniu try­bu postępowania dla prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia.

4. Szczegółowy zakres i kolejność czynności w celu przygotowania miejsca pracy do­puszczający uzgadnia z koordynującym na podstawie:

a) rodzaju i zakresu prac,

b) podstawowych środków i warunków bezpiecznego wykonania pracy ustalonych między poleceniodawcą a koordynującym,

c) aktualnej sytuacji ruchowej danej grupy urządzeń,

d) rozeznania zagrożeń i warunków pracy w miejscu pracy i najbliższym sąsiedz­twie.

5. Przygotowanie miejsca pracy polega na wykonaniu czynności łączeniowych i za­stosowaniu środków technicznych w następujących grupach urządzeń:

a) cieplno-mechanicznych,

b) hydrotechnicznych,

c) mechanicznych.

W zależności od obiektu, na którym są wykonywane prace oraz od typu i zakresu prac, czynności przygotowania miejsca pracy będą wykonywane we wszystkich lub tylko w niektórych wyżej wymienionych grupach urządzeń. Fakt przygotowa­nia miejsca pracy należy zapisać w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez dopuszczającego, z zaznaczeniem numeru polecenia pisemnego, dla którego przy­gotowano miejsce pracy, oraz stwierdzeniu zastosowania środków zabezpieczają­cych w innych grupach urządzeń związanych z miejscem pracy, wpisując nazwi­sko osoby, od której uzyskano zgłoszenie.

Skomentuj