Przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach energ.

Przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach energ.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy dopuszczający zobowiązany jest do uzyskania na to zgody koordynującego.

Koordynujący wydaje takie zezwolenie po dokonaniu uzgodnień czynności koordynacyjnych.

Ogólne zasady

1. Urządzenia lub ich części, które mają być poddane pracom konserwacyjnym lub remontowym, powinny być przygotowane przez wykonanie czynności łączeniowych i zastosowanie środków technicznych w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie pracy.

2. Urządzenia remontowane lub znajdujące się w pobliżu miejsca pracy, których ruch może zagrozić bezpieczeństwu osób wykonujących prace, powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem do ruchu.

3. W uzasadnionych przypadkach urządzenia sąsiadujące mogą być zabezpieczone innymi środkami (np. osłony, olinowanie, barierki), jednak przy zastosowaniu trybu postępowania dla prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia.

4. Szczegółowy zakres i kolejność czynności w celu przygotowania miejsca pracy dopuszczający uzgadnia z koordynującym na podstawie:

a) rodzaju i zakresu prac,

b) podstawowych środków i warunków bezpiecznego wykonania pracy ustalonych między poleceniodawcą a koordynującym,

c) aktualnej sytuacji ruchowej danej grupy urządzeń,

d) rozeznania zagrożeń i warunków pracy w miejscu pracy i najbliższym sąsiedztwie.

5. Przygotowanie miejsca pracy polega na wykonaniu czynności łączeniowych i zastosowaniu środków technicznych w następujących grupach urządzeń:

a) cieplno-mechanicznych,

b) hydrotechnicznych,

c) mechanicznych.

W zależności od obiektu, na którym są wykonywane prace oraz od typu i zakresu prac, czynności przygotowania miejsca pracy będą wykonywane we wszystkich lub tylko w niektórych wyżej wymienionych grupach urządzeń. Fakt przygotowania miejsca pracy należy zapisać w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez dopuszczającego, z zaznaczeniem numeru polecenia pisemnego, dla którego przygotowano miejsce pracy, oraz stwierdzeniu zastosowania środków zabezpieczających w innych grupach urządzeń związanych z miejscem pracy, wpisując nazwisko osoby, od której uzyskano zgłoszenie.

6. W przypadku gdy zakres czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy przekracza możliwości techniczne i organizacyjne dopuszczającego i wymaga zaangażowania brygad specjalistycznych (wykonanie zadaszeń, rusztowań, pomostów, montaż zaślepek, demontaż części urządzeń itp.), to przygotowanie miejsca pracy musi być prowadzone na podstawie oddzielnego polecenia.

Skomentuj