Przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach energetycznych

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy dopuszczający zobowiązany jest do uzyskania na to zgody koordynującego.

Koordynujący wydaje takie zezwolenie po dokonaniu uzgodnień czynności koordynacyjnych.

Ogólne zasady

1. Urządzenia lub ich części, które mają być poddane pracom konserwacyjnym lub remontowym, powinny być przygotowane przez wykonanie czynności łączeniowych i zastosowanie środków technicznych w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie pracy.

2. Urządzenia remontowane lub znajdujące się w pobliżu miejsca pracy, których ruch może zagrozić bezpieczeństwu osób wykonujących prace, powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem do ruchu.

3. W uzasadnionych przypadkach urządzenia sąsiadujące mogą być zabezpieczone innymi środkami (np. osłony, olinowanie, barierki), jednak przy zastosowaniu trybu postępowania dla prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia.

4. Szczegółowy zakres i kolejność czynności w celu przygotowania miejsca pracy dopuszczający uzgadnia z koordynującym na podstawie:

a) rodzaju i zakresu prac,

b) podstawowych środków i warunków bezpiecznego wykonania pracy ustalonych między poleceniodawcą a koordynującym,

c) aktualnej sytuacji ruchowej danej grupy urządzeń,

d) rozeznania zagrożeń i warunków pracy w miejscu pracy i najbliższym sąsiedztwie.

5. Przygotowanie miejsca pracy polega na wykonaniu czynności łączeniowych i zastosowaniu środków technicznych w następujących grupach urządzeń:

a) cieplno-mechanicznych,

b) hydrotechnicznych,

c) mechanicznych.

W zależności od obiektu, na którym są wykonywane prace oraz od typu i zakresu prac, czynności przygotowania miejsca pracy będą wykonywane we wszystkich lub tylko w niektórych wyżej wymienionych grupach urządzeń. Fakt przygotowania miejsca pracy należy zapisać w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez dopuszczającego, z zaznaczeniem numeru polecenia pisemnego, dla którego przygotowano miejsce pracy, oraz stwierdzeniu zastosowania środków zabezpieczających w innych grupach urządzeń związanych z miejscem pracy, wpisując nazwisko osoby, od której uzyskano zgłoszenie.

6. W przypadku gdy zakres czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy przekracza możliwości techniczne i organizacyjne dopuszczającego i wymaga zaangażowania brygad specjalistycznych (wykonanie zadaszeń, rusztowań, pomostów, montaż zaślepek, demontaż części urządzeń itp.), to przygotowanie miejsca pracy musi być prowadzone na podstawie oddzielnego polecenia.

7. Miejsce pracy powinno być właściwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone:

a) elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być osłonięte do wysokości co najmniej 2,5 [m] od poziomu podłogi (podestu) lub stanowiska pracy lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań nie jest możliwe ze względu na funkcję maszyny,

b) pasy, łańcuchy, taśmy, koła zębate i inne elementy układów napędowych oraz części maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad stanowiskami pracy lub przejściami na wysokości ponad 2,5 [m] od poziomu podłogi, powinny być osłonięte co najmniej od dołu trwałymi osłonami.

8. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy mają obowiązek:

a) współpracować ze sobą,

b) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,

c) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Przepis ten w niczym nie zmienia ustawowej odpowiedzialności każdego indywidualnego pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie i nie ogranicza ani nie zmniejsza odpowiedzialności za szkody spowodowane niedopełnieniem obowiązków w tym zakresie. Celem jego jest jedynie zapewnienie, by działania pracowników kilku firm zatrudnionych w jednym miejscu wykonywania robót nie były ze sobą sprzeczne lub wzajemnie się wykluczające, lecz skoordynowane i wzajemnie harmonijne.

9. Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich użytkownikiem.

10. Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych może być powierzone pracownikom, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i umiejętności zawodowe do ich wykonywania, zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (przy określonego rodzaju pracach).

11. Osoby sprawujące dozór są obowiązane wstrzymać pracę brygady (zespołu), jeżeli stwierdzą, że w miejscu pracy nie są zachowane warunki bezpiecznego jej wykonywania lub nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy lub przeciwpożarowe.

12. Zabronione jest:

– eksploatowanie urządzeń i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla tych urządzeń i instalacji środków ochrony i zabezpieczeń,

dokonywanie zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokości powyżej 1 [m] nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 [m] i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 [m]. Pomiędzy poręczą a krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Wymagania te nie dotyczą ramp przeładunkowych.

Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie ww. balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Skomentuj