Przygotowanie miejsca pracy

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy przy urządzeniach cieplno-mechanicznych dopuszczający zobowiązany jest do uzyskania na to zgody koordynującego.

Ko­ordynujący wydaje takie zezwolenie po dokonaniu uzgodnień czynności koordyna­cyjnych.

Ogólne zasady

1. Urządzenia lub ich części, które mają być poddane pracom konserwacyjnym lub re­montowym, powinny być przygotowane przez wykonanie czynności łączeniowych i zastosowanie środków technicznych w sposób umożliwiający bezpieczne wykona­nie pracy.

2. Urządzenia remontowane lub znajdujące się w pobliżu miejsca pracy, których ruch może zagrozić bezpieczeństwu osób wykonujących prace, powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem do ruchu.

3. W uzasadnionych przypadkach urządzenia sąsiadujące mogą być zabezpieczone innymi środkami (np. osłony, olinowanie, barierki), jednak przy zastosowaniu try­bu postępowania dla prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia.

4. Szczegółowy zakres i kolejność czynności w celu przygotowania miejsca pracy do­puszczający uzgadnia z koordynującym na podstawie:

a) rodzaju i zakresu prac,

b) podstawowych środków i warunków bezpiecznego wykonania pracy ustalonych między poleceniodawcą a koordynującym,

c) aktualnej sytuacji ruchowej danej grupy urządzeń,

d) rozeznania zagrożeń i warunków pracy w miejscu pracy i najbliższym sąsiedz­twie.

5. Przygotowanie miejsca pracy polega na wykonaniu czynności łączeniowych i za­stosowaniu środków technicznych w następujących grupach urządzeń:

a) cieplno-mechanicznych,

b) hydrotechnicznych,

c) mechanicznych.

W zależności od obiektu, na którym są wykonywane prace oraz od typu i zakresu prac, czynności przygotowania miejsca pracy będą wykonywane we wszystkich lub tylko w niektórych wyżej wymienionych grupach urządzeń. Fakt przygotowa­nia miejsca pracy należy zapisać w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez dopuszczającego, z zaznaczeniem numeru polecenia pisemnego, dla którego przy­gotowano miejsce pracy, oraz stwierdzeniu zastosowania środków zabezpieczają­cych w innych grupach urządzeń związanych z miejscem pracy, wpisując nazwi­sko osoby, od której uzyskano zgłoszenie.

6. W przypadku gdy zakres czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy przekracza możliwości techniczne i organizacyjne dopuszczającego i wymaga za­angażowania brygad specjalistycznych (wykonanie zadaszeń, rusztowań, pomo­stów, montaż zaślepek, demontaż części urządzeń itp.), to przygotowanie miejsca pracy musi być prowadzone na podstawie oddzielnego polecenia.

7. Miejsce pracy powinno być właściwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone:

a) elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być osłonięte do wysokości co najmniej 2,5 [m] od poziomu podłogi (podestu) lub stanowiska pracy lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań nie jest możliwe ze względu na funkcję maszyny,

b) pasy, łańcuchy, taśmy, koła zębate i inne elementy układów napędowych oraz części maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad stanowiskami pracy lub przejściami na wysokości ponad 2,5 [m] od poziomu podłogi, powinny być osłonięte co najmniej od dołu trwałymi osłonami.

8. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy za­trudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy mają obowiązek:

a) współpracować ze sobą,

b) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,

c) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przy­padku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Przepis ten w niczym nie zmienia ustawowej odpowiedzialności każdego indywi­dualnego pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie i nie ogranicza ani nie zmniejsza odpowiedzialności za szkody spowodowane niedo­pełnieniem obowiązków w tym zakresie. Celem jego jest jedynie zapewnienie, by działania pracowników kilku firm zatrudnionych w jednym miejscu wykonywania robót nie były ze sobą sprzeczne lub wzajemnie się wykluczające, lecz skoordynowa­ne i wzajemnie harmonijne.

9. Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich użytkownikiem.

10. Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych może być po­wierzone pracownikom, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i umiejętności zawodowe do ich wykonywania, zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (przy określonego rodzaju pracach).

11. Osoby sprawujące dozór są obowiązane wstrzymać pracę brygady (zespołu), jeże­li stwierdzą, że w miejscu pracy nie są zachowane warunki bezpiecznego jej wy­konywania lub nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy lub przeciwpożarowe.

12. Zabronione jest:

– eksploatowanie urządzeń i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla tych urządzeń i instalacji środków ochrony i zabezpieczeń,

– dokonywanie zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważ­nione.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokości powyżej 1 [m] nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracowni­cy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 [m] i krawężni­ków o wysokości co najmniej 0,15 [m]. Pomiędzy poręczą a krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Wymagania te nie dotyczą ramp przeładunkowych.

Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie ww. balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pra­cowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wyko­nywania pracy.

Skomentuj