Przygotowanie nowo zatrudnionych pracowników do pracy

Przygotowanie nowo zatrudnionych pracowników do pracy

Pracodawca zatrudniający nowych pracowników na podstawie umowy o pracę ma względem nich obowiązki. Obowiązki te mają na celu odpowiednie przygotowanie pracownika do pracy.

Pracodawca przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy musi spełnić podstawowe obowiązki wynikające z nawiązanego stosunku pracy. Do tych obowiązków zalicza się:

 1. wstępne badania lekarskie,
 2. szkolenia w zakresie bhp,
 3. sprawdzenie dodatkowych kwalifikacji,
 4. informacje o warunkach zatrudnienia,
 5. równe traktowanie kobiet i mężczyzn,
 6. założenie i prowadzenie dokumentacji – akta osobowe nowego pracownika,
 7. informacje o wypłacie wynagrodzenia, prawie do urlopu,
 8. zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy oraz stosowanymi środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym, jeżeli są one niezbędne na danym stanowisku pracy,
 9. zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego.

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

 • osoby przyjmowane do pracy,
 • pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • pracownicy młodociani (tj. do 18 roku życia) przenoszeni na inne stanowiska.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy opisanych na skierowaniu na badania lekarskie.

Pracodawcy nie wolno także dopuścić do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń w dziedzinie bhp szkolenia wstępne oraz okresowe.

Szkolenia wstępne dzielą się na:

 • instruktaż ogólny – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy,
 • instruktaż stanowiskowy – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku.

Na niektórych stanowiskach wykonywanie pracy jest możliwe wyłącznie przez pracowników legitymujących się dodatkowymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi. Dotyczy to osób pełniących niektóre funkcje nadzoru (dozoru) oraz pracowników zatrudnionych przy obsłudze niektórych maszyn i urządzeń.

Skomentuj