Pytania i odpowiedzi do egzaminu na wózki

Pytania i odpowiedzi do egzaminu na wózki

Osoby które chcą zostać operatorami wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, powinny zapoznać się z tym artykułem.

Osoby które chcą zostać operatorami wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, często używa się nieprawidłowo nazwy widłowych (widły to tylko osprzęt). Już na samym początku mogą zagubić się w gąszczu przepisów.

W naszym kraju występuje obowiązek przejścia kursu i odpowiedniego egzaminu przed przystąpieniem do pracy wózkami podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.). W § 4 ustęp 1 mówi, że

 1. Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:

  • uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
  • imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczona przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Na mocy punktu 1) przytoczonego powyżej:

Kwalifikacje do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym osoba uzyskuje poprzez:

zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

lub

książkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Na mocy punktu 2) przytoczonego powyżej:

może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę lub firmę (w rozporządzeniu nie ma mowy o firmach, sytuacja rynkowa pozwoliła na powstanie podmiotów zajmujących się działalnością szkoleniową w tym zakresie) według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczona przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Na dzień dzisiejszy taką instytucją jest Urząd Dozoru Technicznego a dokładniej Akademia UDT która wydaje programy szkoleń na poszczególne typy wózków, a w niedawnej przeszłości był to Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Udostępniamy pytania wraz z odpowiedziami, które przybliżą państwu tematykę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia i przygotują zainteresowanych, zarówno do samych zajęć na kursie jak i do egzaminu przed komisją UDT.

Skomentuj