Pytania i odpowiedzi do egzaminu na wózki

Osoby które chcą zostać operatorami wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, powinny zapoznać się z tym artykułem.

Osoby które chcą zostać operatorami wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, często używa się nieprawidłowo nazwy widłowych (widły to tylko osprzęt). Już na samym początku mogą zagubić się w gąszczu przepisów.

W naszym kraju występuje obowiązek przejścia kursu i odpowiedniego egzaminu przed przystąpieniem do pracy wózkami podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.). W § 4 ustęp 1 mówi, że

 1. Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:

  • uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
  • imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczona przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Na mocy punktu 1) przytoczonego powyżej:

Kwalifikacje do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym osoba uzyskuje poprzez:

zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

lub

książkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Na mocy punktu 2) przytoczonego powyżej:

może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę lub firmę (w rozporządzeniu nie ma mowy o firmach, sytuacja rynkowa pozwoliła na powstanie podmiotów zajmujących się działalnością szkoleniową w tym zakresie) według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczona przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Na dzień dzisiejszy taką instytucją jest Urząd Dozoru Technicznego a dokładniej Akademia UDT która wydaje programy szkoleń na poszczególne typy wózków, a w niedawnej przeszłości był to Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Udostępniamy pytania wraz z odpowiedziami, które przybliżą państwu tematykę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia i przygotują zainteresowanych, zarówno do samych zajęć na kursie jak i do egzaminu przed komisją UDT.

1. Urząd Dozoru Technicznego działa na podstawie

A. ustawy o dozorze technicznym z dnia 12 XI 1997 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 1361)

B. ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 XII 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

C. ustawy o dozorze technicznymi z dnia 30 VIII 2002 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890)

2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym określa

A. ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 XII 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

B. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 X 2003 r.(Oz. U. Nr 193, poz. 1890)

C. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 V 2002 r.(Dz. U. Nr 70, poz. 650)

3. Które z wymienionych urządzeń podlegają pod dozór techniczny

A. wózki unoszące

B. koparki i spychacze

C. suwnice i podesty ruchome

4. Zaświadczenie UDT kategorii II WJO uprawnia do obsługi wózków

A. unoszacych specjalizowanych

B. podnośnikowych prowadzonych i podestowych z mechanicznym napędem podnoszenia

C. podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

5. Dozór techniczny to

A. Urząd Dozoru Technicznego i jednostki specjalistyczne TDT, WDT

B. oględziny wykonywane przez konserwatora (nie rzadziej niż raz na 60 dni)

C. określone ustawą czynności zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych

6. Czynności dozoru technicznego zgodnie z ustawą wykonują

A. inspektorzy UDT

B. konserwatorzy

C. właściciel lub użytkownik

7. Forma dozoru technicznego to

A. pełny

B. bieżący

C. okresowy

8. Rodzaje badań

A. odbiorcze, okresowe i doraźne

B. odbiorcze, okresowe i uproszczone

C. pełne, okresowe i doraźne

9. Wózek jezdniowy podnośnikowy można eksploatować gdy

A. jest nowy

B. posiada pozytywną ocenę stanu zewnetrznego wydaną przez prezesa zakładu

C. posiada decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez UDT

10. Wózki jezdniowe podnośnikowe z siedziskiem dla obsługujacego objęte są formą dozoru:

A. pełnego

B. ograniczonego

C. uproszczonego

11. Badanie doraźne eksploatacyjne wykonuje się po

A. wymianie olejów i płynów

B. wymianie akumulatorów

C. wymianie mechanizmu podnoszenia

 12. Przegląd konserwacyjny wózka jezdniowego podnośnikowego z siedziskiem dla kierowcy wykonuje się

A. co 90 dni

B. co 60 dni

C. co 30 dni

13. Badania okresowe dla wózka jezdniowego podnośnikowego wykonuje się

A. co rok dla wózków z siedziskiem

B. co dwa lata dla wózków elektrycznych

C. co trzy lata dla wózków z napędem ręcznym

14. Próba dynamiczna jest wykonywana z obciążeniem

A. 1, 25  udźwigu nominalnego

B. 1,1  udźwigu nominalnego

C. nie mniej niż 75 % udźwigu nominalnego

15. Próba statyczna jest wykonywana z obciążeniem

A. 110% udźwigu nominalnego

B. 125% udźwigu nominalnego

C. maksymalnym

16. Udźwig nominalny to

A. największa masa ładunku, którą bezpiecznie podniesie wózek przy normalnym użytku, na wysokość 3300 mm i przy zachowaniu określonej odległości od czoła wideł środka ciężkości dla danego udźwigu

B. największa masa ładunku, którą bezpiecznie podniesie wózek przy normalnym użytku, na dowolną wysokość i przy zachowaniu określonej odległości od czoła wideł środka ciężkości dla danego udźwigu

C. największa masa ładunku, którą bezpiecznie podniesie wózek na wysokość swobodnego podnoszenia

17. Wielkością znamionową wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia jest

A. nośność

B. udźwig

C. uciąg

18. Redukcja udźwigu powinna nastąpić w przypadku

A. podnoszenia ładunku na wysokość powyżej 3300 mm i przekroczeniu nominalnej odległości środka ciężkości od czoła wideł

B. podnoszenia ładunku na wysokość swobodnego podnoszenia i przekroczeniu nominalnej odległości środka ciężkości od czoła wideł

C. podnoszenia ładunku na wysokość poniżej 3300 mm i zachowaniu nominalnej odległości środka ciężkości od czoła wideł

19. Wysokość swobodnego podnoszenia

A. wysokość, na którą bez problemu można podnieść widły

B. wysokość przejazdowa

C. wysokość, na którą można podnieść widły bez zwiększenia gabarytów wózka

20. Stateczność wózka to

A. zdolność wózka do pokonywania wzniesień

B. czas, przez jaki wózek znajduje się w pionie po obciążeniu go ładunkiem o wartości 125% udźwigu nominalnego i podniesionym na wysokość 3300 mm

C. zdolność konstrukcji wózka do zachowania trwałej równowagi

21. Wysokość podnoszenia

A. wysokość na jaką mamy podnieść ładunek

B. maksymalna wysokość mierzona przy pionowo ustawionym maszcie od powierzchni, na której stoi, do górnej poziomej powierzchni ramienia wideł, na jaką urządzenie może podnieść ładunek

C. maksymalna wysokość mierzona przy pionowo ustawionym maszcie od powierzchni, przy której wózek zachowuje stateczność

 22. Jaka jest dopuszczalna prędkość jazdy wózkiem

A. maksymalna dopuszczalna

B. bezpieczna

C. dostosowana do warunków na drodze

Prędkość jazdy dla wózków akumulatorowych wynosi

23. A. prowadzonych 6 km/h

B. z siedziskiem dla kierowcy 14 km/h

C. 25 km/h

24. Jeśli kierowca nie zna masy ładunku to wysokość na jaką może go podnieść określa na podstawie

A. prób i błędów

B. doświadczenia z innymi tego typu ładunkami

C. nie może go podnieść

25. Redukcję udźwigu określamy na podstawie

A. wytycznych przełożonych

B. diagramu udźwigu

C. warunków w jakich pracujemy (powierzchnia drogi, pochyłości, warunków atmosferycznych itp.)

26. Niebezpieczne uszkodzenie wózka to

A. uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji

B. nieprzewidziane uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska

C. uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nadaje się do eksploatacji ale dla pewności należy poddać go przeglądowi

27. Jeśli kierowca wózka zauważy wyciek w układzie hydraulicznym, powinien

A. pracować dalej i obserwować wyciek, ewentualnie uzupełniać stan oleju,

B. próbować sam naprawić zauważoną usterkę

C. przerwać pracę i poinformować o tym przełożonego

28. Ciężar własny wózka to

A. ciężar całkowity wraz z ładunkiem

B. ciężar wózka bez ładunku, ale z kierowcą

C. ciężar całkowity wózka wraz z osprzętem, tzn. wózek gotowy do pracy

29. Diagram udźwigu wózka to

A. wykres dopuszczalnych obciążeń

B. określenie ciężaru maksymalnego i minimalnego

C. określenie parametrów technicznych

30. Wymiany butli z gazem może dokonać

A. każdy kierowca wózka, który ma dostęp do magazynu butli

B. osoba posiadająca uprawnienia do tankowania zbiorników pojazdów silnikowych gazem płynnym

C. osoba mająca przeszkolenie z zakresu bezpiecznej wymiany butli z gazem w wózkach

31. Jeżeli mamy ograniczoną przez gabaryty ładynku widoczność do przodu to

A. jedziemy bardzo ostrożnie

B. jedziemy z ładunkiem tyłem

C. nie wykonujemy transportu

32. Pod górę z ładunkiem jedziemy

A. przodem

B. tyłem

C. jak nam wygodnie

33. Zjazd z ładunkiem z pochyłości jest dopuszczalny

A. przodem

B. tyłem

C. jest niedopuszczalny

34. Dopuszczalne wytarcie powierzchni wideł wynosi

A. 5% ale nie więcej niż 10 mm

B. 10% ale nie więcej niż 5 mm

C. 5% ale nie więcej niż 5 mm

35. W przypadku skrzywienia wideł w wózku podnośnikowym należy:

A. wymienić widły

B. zwiększyć redukcję udźwigu

C. wyprostować widły, ale można tego dokonać gdy minie termin gwarancji

36. Dopuszczalne wydłużenie łańcucha wynosi

A. 2-3%

B. 4-5%

C. 9-10%

37. Jeśli stwierdzimy opadanie pedału hamulca to

A. przerywamy pracę i zgłaszamy ten fakt przełożonemu

B. zgłaszamy ten fakt przełożonemu i pracujemy dalej

C. jeśli kilkukrotne naciśnięcie pedału hamulca poprawia sytuację, jeździmy dalej

38. Podczas wymiany butli z gazem

A. używamy rękawic i okularów ochronnych

B. sprawdzamy szczelność połączeń

C. ustawiamy wózek w miejscu gdzie nie ma zagłębień terenu i kanałów

39. Czynności opuszczania, podnoszenia i ruchu masztu nie wolno wykonywać

A. podczas jazdy z ładunkiem

B. podczas prób obciążeniowych

C. podczas stertowania

40. Dopuszcza się podnoszenie ładunku o masie większej niż udźwig nominalny gdy

A. stanowi 110% udźwigu nominalnego, ale tylko na wysokość przejazdową i niewielką odległość

B. tylko podczas prób przeciążeniowych

C. nigdy nie można

41. W czasie jazdy wózkiem podnośnikowym widły powinny być uniesione na wysokość

A. powyżej 50 cm

B. około 30 cm

C. załadowane powyżej 50 cm, a puste poniżej 30 cm

42. Wjeżdżając wózkiem spalinowym do hali, w której pracują ludzie należy:

A. wyprowadzić ludzi z hali na zewnątrz

B. ograniczyć czas przebywania z uruchomionym silnikiem

C. używać sygnałów dźwiękowych i świateł awaryjnych

43. Kiedy wolno zaparkować wózek pod górę

A. jeśli nie ograniczamy ruchu

B. zawsze bez ładunku

C. nie można

44. C

Skomentuj