Narzędzia:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tematy pytań

Data publikacji

Otwórz

Nieprzyjęcie nowych warunków zatrudnienia w wypowiedzeniu zmieniającym a prawo do odprawy
08.05.2024 r.
Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa pracy osobie zarządzającej zakładem pracy w imieniu pracodawcy?
08.05.2024 r.
Samodzielne pełnienie zadań służby BHP przez pracodawcę
08.05.2024 r.
Odmowa podpisania protokołu przez poszkodowanego
08.05.2024 r.
Data ustania stosunku pracy wydłużonego do dnia porodu
08.05.2024 r.
Czy w aktach osobowych można przechowywać kopię świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy?
07.03.2024 r.
Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?
07.03.2024 r.
Urlop bezpłatny nie tylko w razie braku urlopu wypoczynkowego
07.03.2024 r.
Wgląd do dokumentacji przez byłego pracownika
07.03.2024 r.
Czy wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie musi być co roku aktualizowana?
07.03.2024 r.
Okres przygotowania się do pracy a czas pracy
22.01.2024 r.
Obowiązek wydania tzw. informacji dodatkowej w przypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę
22.01.2024 r.
Gdzie przechowywać wnioski o tzw. urlop okolicznościowy?
22.01.2024 r.
Surowsze standardy kontroli trzeźwości w zakładzie pracy
22.01.2024 r.
Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy o pracę wysłanego listem tradycyjnym
11.12.2023 r.
Czy można wydać świadectwo pracy przed dniem ustania stosunku pracy?
11.12.2023 r.
Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego pracownika, który już korzystał z tego urlopu jako pracownik młodociany
30.09.2023 r.
Odwołanie z dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego
30.09.2023 r.
Prawo do wyrównania wysokości świadczenia urlopowego w związku z podwyższeniem kwoty bazowej odpisu na ZFŚS
30.09.2023 r.
Prawo i wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w karierze zawodowej pracownika
30.09.2023 r.
Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop na żądanie?
30.08.2023 r.
Czy dodatkowe przerwy wprowadzone w ramach skróconego czasu pracy wchłaniają przerwy z art. 134 KP?
30.08.2023 r.
Wymiar urlopu wypoczynkowego przy krótkotrwałym zatrudnieniu na przełomie dwóch miesięcy
30.08.2023 r.
Obowiązek usunięcia zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych
30.08.2023 r.
Zmianowa organizacja pracy a zakładowa definicja niedzieli
07.07.2023 r.
Umowa na zastępstwo a umowa zastępowanego pracownika
07.07.2023 r.
Przerwanie urlopu wychowawczego przez pracodawcę
23.06.2023 r.
Zmiana rodzaju umowy o pracę na mocy wypowiedzenia zmieniającego
23.06.2023 r.
Termin zakończenia umowy o pracę zawartej na parę miesięcy
23.06.2023 r.
Badanie trzeźwości pracowników świadczących pracę zdalną
22.05.2023 r.
Udokumentowanie okresu pracy za granicą
24.04.2023 r.
Jak ustalić co 4 niedzielę wolną od pracy?
24.04.2023 r.
Badania profilaktyczne poza godzinami pracy
21.04.2023 r.
Procedura poekspozycyjna a postępowanie wypadkowe
21.04.2023 r.
Zmiana oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem w trakcie roku kalendarzowego
31.03.2023 r.
Znaczenie urazu przy wypadku w drodze do pracy lub z pracy
31.03.2023 r.
Czy w służbie BHP mogą być zatrudnieni dwaj główni specjaliści?
31.03.2023 r.
Odmowa przyjęcia zmienionych warunków zatrudnienia a prawo do odprawy
31.03.2023 r.
Pracownik tymczasowy jako członek służby BHP
31.03.2023 r.
Czy pracodawca może wprowadzić niepłatną 1-godzinną przerwę w pracy wbrew woli załogi?
17.02.2023 r.
Wymagana temperatura na stanowiskach pracy w okresie zimowym, a kryzys energetyczny
17.02.2023 r.
Zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia BHP w aktach osobowych pracownika
13.01.2023 r.
Zagraniczne L4 nie zawsze musi być przetłumaczone na język polski
13.01.2023 r.
Czy pracodawca może wprowadzić niepłatną 1-godzinną przerwę w pracy wbrew woli załogi
12.01.2023 r.
Nieobecność w pracy z tytułu święta nieujętego w ustawie o dniach wolnych od pracy
12.01.2023 r.
Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy - skierowanie na badania i odwołanie od orzeczenia lekarza medycyny pracy
10.11.2022 r.
Prawo do przerwy na karmienie w dniu wyjścia prywatnego pracownicy zatrudnionej na części etatu
10.11.2022 r.
Obowiązek odbycia badań kontrolnych po okresie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
09.09.2022 r.
Zaległe uprawnienia pracownicze na podstawie dokumentu przedłożonego z opóźnieniem
08.09.2022 r.
Regulamin pracy u pracodawcy zatrudniającego poniżej 50 pracowników
19.05.2022 r.
Zaległe uprawnienia pracownicze na podstawie dokumentu przedłożonego z opóźnieniem
19.05.2022 r.
Świadectwem pracy nie można rozwiązać umowy o pracę
06.05.2022 r.
Dublujące się profilaktyczne badania lekarskie
06.05.2022 r.
Jaka jest częstotliwość szkoleń okresowych BHP brygadzisty pracującego na wysokości?
10.03.2022 r.
Czy konieczne są badania lekarskie pracownika podejmującego pracę po wypadku przy pracy?
10.03.2022 r.
Wynagrodzenie za częściowo przepracowany dzień objęty zwolnieniem lekarskim
04.03.2022 r.
Wypadek w drodze na profilaktyczne badania lekarskie
25.02.2022 r.
Uprawnienia do wymiany źródeł światła
25.02.2022 r.
Odmowa wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych
10.12.2021 r.
Czy przejście na nocną zmianę uzasadnia skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie?
10.12.2021 r.
Przerwy od pracy pracownicy karmiącej dwoje dzieci z różnych porodów
10.12.2021 r.
Szkolenie BHP pracownika niezdolnego do pracy
09.12.2021 r.
Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego?
09.12.2021 r.
Parodniowy okres zatrudnienia na przełomie dwóch miesięcy a wymiar urlopu wypoczynkowego
10.11.2021 r.
Przerwy w zwolnieniu lekarskim a konieczność kontrolnych badań profilaktycznych
10.11.2021 r.
Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie przedawnia się po upływie 1 miesiąca od daty wystawienia?
09.11.2021 r.
Termin obowiązkowej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
09.11.2021 r.
Czy można być stażystą w służbie BHP?
09.11.2021 r.
Jak prawidłowo określić termin wypłaty wynagrodzenia za pracę?
06.10.2021 r.
Termin ważności badań profilaktycznych wykonanych ponad miesiąc przed zawarciem umowy o pracę
06.10.2021 r.
Czy można odbyć wstępne szkolenie BHP przed nawiązaniem stosunku pracy?
05.10.2021 r.
Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na 7/8 etatu
05.10.2021 r.
Pracownicy tymczasowi a stan załogi obligujący do utworzenia służby BHP
04.10.2021 r.
Zastępstwo w służbie BHP
03.09.2021 r.
Ustanie umowy o pracę a konieczność zwrotu dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok
02.09.2021 r.
Obowiązek zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych
02.09.2021 r.
Badania profilaktyczne w alternatywnej jednostce medycyny pracy
01.09.2021 r.
Okoliczności przerywające urlop wypoczynkowy
01.09.2021 r.
Odpracowywanie tzw. długich weekendów przez pracowników niepełnosprawnych
26.08.2021 r.
Miejsce do siedzenia przy pracy stojącej lub wymagającej ciągłego chodzenia
26.08.2021 r.
Awans w służbie BHP
26.08.2021 r.
Wpływ nieobecności w pracy na okres powierzenia innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP
26.08.2021 r.
Napój wzbogacony w sole mineralne i witaminy
26.08.2021 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)