Raport PARP: sektor MŚP stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce

Sektor MŚP stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce. Większość wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” czytamy, iż MŚP to „bezsprzecznie ważna część polskiej gospodarki”, a pandemia tego „nie zmieniła”.

„Sektor ten wciąż stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce” – napisano.

Według zaprezentowanych w raporcie danych, „wciąż rośnie liczba przedsiębiorców w naszym kraju. W 2019 r. ich łączna liczba wyniosła 2,2 mln, podczas gdy w roku poprzedzającym było ich 2,15 mln. Oznacza to wzrost o 2,9 proc. Stanu tego nie zmieniła pandemia. Według danych z rejestru REGON, w 2020 r. zarejestrowano 329 tys. nowych przedsiębiorstw, wykreślono natomiast 170 tys. firm” – czytamy.

Jak poinformowano, „sektor MŚP stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce”. Według danych GUS, w 2019 r. najliczniejszą, bo stanowiącą 97 proc. grupą, były mikroprzedsiębiorstwa. „Udział małych firm w strukturze polskich przedsiębiorstw wynosi 2,2 proc., średnich 0,7 proc., zaś dużych – tylko 0,2 proc.” – podano.

„Większość wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP to osoby prowadzące działalność gospodarczą” – napisano w raporcie. 13 proc. małych i średnich przedsiębiorstw według opracowania stanowią natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Najliczniejszą grupę stanowią firmy z sektora usług (52,5 proc.) – wynika z danych podanych w raporcie PARP. Co czwarta firma działa w handlu, co ósma zaś – w budownictwie. W przemyśle działa jedynie co dziesiąte przedsiębiorstwo z sektora MŚP – czytamy.

Dla porównania, jak zaznaczył PARP, wśród firm klasyfykowanych do dużych podmiotów działalność przemysłową prowadzi ponad połowa. Duże firmy rzadziej natomiast działają w usługach (31,5 proc.), handlu (13,6 proc.) i budownictwie (3,5 proc.).

Kierownik działu badań w PARP Anna Tarnawa cytowana w opracowaniu stwierdziła, że „w 2020 r. podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej podmiotów powstało w następujących działach gospodarki: budownictwo (20,8 proc. ogółu nowo powstałych firm), handel i naprawa pojazdów samochodowych, a następnie w sektorze działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz przetwórstwo przemysłowe”. Jak zaznaczyła ekspertka „te same działy charakteryzują się także największą liczbą wykreślonych z rejestru podmiotów”.

Według PARP w 2019 r. powstały i rozpoczęły działalność 278 tys. 583 przedsiębiorstwa. Do 2020 r. na rynku aktywnych było 193 tys. 173 z nich. Jak zwrócono uwagę, pierwszy rok działalności w Polsce przeżywają ponad dwie na trzy firmy.

Najwyższe wskaźniki przetrwania pierwszego roku odnotowano w sekcjach: informacja i telekomunikacja (78,3 proc.) oraz edukacja (75,6 proc.). Najniższe natomiast były w zakwaterowaniu i gastronomii (59,7 proc.) oraz obsłudze rynku nieruchomości (64,1 proc.). Jak odnotowano, nieco większa przeżywalność charakteryzuje osoby prawne niż fizyczne (72,9 proc. wobec 68,7 proc.).

Najwyższą przeżywalność nowo powstałe firmy wykazują w woj. małopolskim (81,8 proc.) i podlaskim (78,9 proc.). Najniższą zaś w warmińsko-mazurskim (43,9 proc.) i świętokrzyskim (51,0 proc.).

PARP zwróciła uwagę, że w IV kw. 2020 r. przybyło samozatrudnionych, których liczba jest bardzo wysoka (1,4 mln osób) i przekłada się na 9,3 proc. wszystkich pracujących ogółem. 69,3 proc. z nich to mężczyźni i osoby pracujące w miastach (66,2 proc.). Firmy osób samozatrudnionych najczęściej działają w budownictwie (19,6 proc.), a także w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (11,2 proc.), jak i sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (9,5 proc.).

W ub. roku dostęp do internetu przez łącze szerokopasmowe wykazało 98,6 proc. firm, a ponad trzy czwarte przedsiębiorstw wyposażało swoich pracowników w urządzenia przenośne umożlwiające mobilny dostęp do internetu – podano.

Z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 24,4 proc. firm (wzrost o 6,9 pp. r/r). Najczęściej zakupywano te związane z obsługą poczty elektronicznej (18,3 proc.), oprogramowaniem biurowym (15,7 proc.) i przechowywaniem plików przedsiębiorstwa (12,9 proc.).

W raporcie PARP stwierdzono, że w 2021 r. koniunktura w polskiej gospodarce została oceniona znacznie niżej, niż w latach poprzednich (2016-2019).

„W tegorocznym badaniu tylko 10 proc. respondentów uznało, że koniunktura (…) jest lepsza, niż przed rokiem, co jest wynikiem zdecydowanie niższym niż w 2019 r. (27 proc.)” – czytamy.

„35 proc. badanych miało poczucie, że koniunktura jest znacznie gorsza niż przed rokiem, zaś kolejnych 48 proc. – że jest nieznacznie gorsza” – zauważono i dodano, że „jeszcze nigdy w historii badania ocena koniunktury nie była tak niska”.

Gorzej, niż w 2019 r., respondenci ocenili również sytuację w branżach, w których prowadzą działalność. Jako znacznie gorszą niż przed rokiem oceniło ją 27 proc. ankietowanych (wobec 17 proc. w 2019 r.), a kolejne 38 proc. jako nieznacznie gorszą (28 proc. w 2019 r.).

28 proc. ankietowanych oceniło, że w nadchodzącym kwartale spodziewa się znaczącego pogorszenia sytuacji. W 2019 r. odpowiedź taką deklarowało 11 proc. badanych przez PARP. Jak podkreślono, najbardziej optymistyczne pod względem poprawy sytuacji w przeciągu najbliższych trzech miesięcy są średnie firmy.

Pogorszeniu uległy również wskaźniki wzrostu cen operacyjnych (76 proc.) i terminowości regulowania płatności przez kontrahentów (32 proc.). PARP zaznaczyła, że pod tymi względami rok 2021 jest najsłabszym rokiem od 2016 r.

„Na tym tle pozytywnie odbijają się plany inwestycyjne przedsiębiorców, gdyż 67 proc. z nich planuje do końca bieżącego roku przeprowadzić inwestycje w środki trwałe. Z kolei połowa firm, podobnie jak w 2019 r., planuje przeprowadzić inwestycje w rozwój nowych produktów” – napisano.

Wśród planów inwestycyjnych przedsiębiorstw znacząco spadł jednak odsetek tych firm, które zamierzają inwestować w kapitał ludzki (17 proc. w obecnej edycji badania wobec 32 proc. w 2019 r. – zauważono w raporcie.

24. edycja „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” powstała na podstawie danych statystycznych przygotowanych na potrzeby Raportu przez GUS, danych publicznie dostępnych oraz wyników badań własnych PARP.

 

Skomentuj