Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika i przez zespół

Jakie są ograniczenia przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów ze względu na płeć? Jakie są różnice w dopuszczalnych obciążeniach przy tego rodzaju pracach dla pracowników stałych i dorywczych?

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

  • dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej;
  • dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

  • dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej;
  • dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

  • dla kobiet – 12 kg;
  • dla mężczyzn – 30 kg.

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

  • dla kobiet – 12 kg;
  • dla mężczyzn – 30 kg.

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

  • dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej;
  • dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.

Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:

  • przy pchaniu – 300 N dla mężczyzn i 120 N dla kobiet;
  • przy ciągnięciu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet.

Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), pod warunkiem zachowania wartości sił określonych powyżej, a ponadto przy spełnieniu następujących wymagań:

  • masa ręcznie przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni, nie może przekraczać 200 kg na jednego mężczyznę i 80 kg na jedną kobietę;
  • masa ręcznie wtaczanych przedmiotów na pochylnie nie może przekraczać 50 kg na jednego mężczyznę i 20 kg na jedną kobietę.

Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem, aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

  • przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet;
  • przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

Podczas zespołowego ręcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:

  • przy pchaniu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet;
  • przy ciągnięciu – 210 N dla mężczyzn i 80 N dla kobiet.

Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.

Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:

  • dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę;
  • odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.

Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport takich przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom podłoża.

W przypadku zespołowego przenoszenia na ramionach przedmiotów należy zapewnić, aby pracownicy:

  • wkładali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę,
  • znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu;
  • używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1139)

Skomentuj