Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w trakcie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki stron procesu pracy. Jest on dokumentem obowiązkowym gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Wymóg regulaminu nie wiąże pracodawcy, jeżeli jego obowiązkowa treść ujęta jest w układzie zbiorowym pracy obowiązującym u pracodawcy. W pozostałych przypadkach jest nieobligatoryjny, lecz jego posiadanie jest korzystne dla pracodawcy.
Regulamin pracy powinien ustalać w szczególności:
¨ organizację pracy,
¨ warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu,
¨ wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały,
¨ wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
¨ systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
¨ porę nocną,
¨ termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
¨prace wzbronione młodocianym oraz kobietom, a także prace i stanowiska pracy dozwolone młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
¨ wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
¨ obowiązki dotyczące bhp oraz ochrony ppoż.,
¨ sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
¨ sposób potwierdzania obecności w pracy,
¨ kary stosowane z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.
Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, a gdy taka u danego pracodawcy nie działa — czyni to sam pracodawca.

UWAGA!

Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Skomentuj