Rodzaje umów a ubezpieczenie

Rodzaje umów a ubezpieczenie

Rodzaj umowy decyduje o ponoszonych kosztach składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek z tytułu podatków.

Większość z nas podczas rekrutacji zwraca uwagę na rodzaj umowy, jaka jest nam proponowana. Niejednokrotnie decyzja o podjęciu pracy na danych warunkach uzależniona jest od ponoszonych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek z tytułu podatków. Wybór umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zwykle przynosi korzyści finansowe w postaci wyższego wynagrodzenia, ponieważ nie płacimy składek na ZUS lub płacimy tylko niektóre. Z drugiej jednak strony przy umowach cywilnoprawnych jesteśmy pozbawieni świadczeń, na realizację których składki są przeznaczane.

Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego nie należą do przepisów zawartych w Kodeksie pracy. Regulacje te odnajdziemy m.in. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do ubezpieczeń społecznych zaliczamy:

  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenia rentowe,
  • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, tzw. ubezpieczenie chorobowe,
  • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, tzw. ubezpieczenie wypadkowe.

Odrębnym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie zdrowotne.

Podleganie ubezpieczeniom społecznym tak jak np. podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu wiąże się z uzyskaniem w przyszłości przez pracownika emerytury.

Z kolei odprowadzanie składki rentowej zapewnia prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową. Renta z tytułu niezdolności do pracy, mającej związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jest przyznawana wskutek zgłoszenia do ubezpieczenia wypadkowego. Pracownikowi, którego niezdolność do pracy była wynikiem wypadku przy pracy, wypłacany jest na podstawie ubezpieczenia wypadkowego także zasiłek chorobowy.

Natomiast ubezpieczenie chorobowe uprawnia do otrzymania zasiłku chorobowego w razie, gdy ubezpieczony będzie niezdolny do pracy z powodu choroby oraz otrzymania zasiłku macierzyńskiego za okres korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu mają prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Umowa o pracę

Osoby będące pracownikami zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i ubezpieczeniom rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Dla tych osób obowiązkowe jest także ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe.

Osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi, które są pracownikami, podlegają również obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zatem w umowie o pracę:

  • opłacane są składki m.in. emerytalne i rentowe, których część opłacana jest z wynagrodzenia pracownika, a część ze środków własnych firmy,
  • pracownik posiada świadczenie w razie choroby (zasiłek),
  • posiada świadczenia w razie wypadku przy pracy (np. odszkodowanie).

Skomentuj