ROP o zatrudnieniu na umowach cywilnoprawnych

Ocena skali zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienie w szarej strefie to główne tematy kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy.

Obrady z udziałem m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli premiera, związków zawodowych i pracodawców są zaplanowane na wtorek, 9 lutego o godz. 9.00.

Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku skarg dotyczących świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy w 2015 r. PIP skontrolowała 554 podmioty. Natomiast kontrole planowe przeprowadzone w zeszłym roku przez Państwową Inspekcję Pracy objęły blisko 2 tys. firm.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada ma też podsumować rozpoczęte na grudniowym i styczniowym posiedzeniu dyskusje dotyczące programu działania PIP na lata 2016-2018, a także wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników oraz działań prewencyjnych KRUS w 2014 r. Planowane jest przyjęcie stanowisk w tych sprawach. Zostaną one przesłane do właściwych instytucji.

Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym Rada m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników.

Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony prac

Źródło: www.sejm.gov.pl

Skomentuj