Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Nowe rozporządzenie Ministra Admninistracji i Cyfryzacji

Roprządzenie w sprawie wymagań funkcjonalnych dla interfejsu komunikacyjnego i systemu teleinformatycznego centrów powiadamiania ratunkowego oraz warunków współpracy systemu z Policją, Państwową Strażą Pożarną  oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635), zwanej dalej „ustawą”.

Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia wynikała z potrzeby określenia:

1) wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego;

2) wymagań funkcjonalnych dla interfejsu komunikacyjnego;

3) zakresu informacji przekazywanych za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego;

4) warunków współpracy systemu z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, zwanymi dalej „podmiotami ratowniczymi”.

 Uregulowanie tych kwestii podyktowane jest koniecznością określenia zasad współpracy teleinformatycznej nowoutworzonych centrów powiadamiania ratunkowego z   systemami teleinformatycznymi Policji (Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji), Państwowej Straży Pożarnej (Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej) i dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego).

Rozporządzenie zawiera następujące uregulowania:

1) W § 1 określony został zakres regulacji przedmiotowego rozporządzenia wynikający z upoważnienia ustawowego do jego wydania, zawartego w art. 13 ust. 3 ustawy;

2) W § 2 wymienione zostały niezbędne wymagania funkcjonalne, jakie spełniać musi  system teleinformatyczny. Są to wymagania konieczne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego systemu, a przez to umożliwienia, za jego pomocą, realizacji zadań wykonywanych przez operatorów numerów alarmowych. Podkreślenia wymaga, że przepis ten określa, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, wyłącznie funkcjonalne, a nie techniczne, wymagania systemu teleinformatycznego. Wymagania techniczne doprecyzowane są w projektach technicznych budowanego systemu, uzgadniane są z wykonawcami systemu oraz jego użytkownikami, w szczególności z operatorami numerów alarmowych oraz przedstawicielami podmiotów ratowniczych.

Skomentuj