Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie bardziej precyzyjnej metody oceny ryzyka zawodowego – na podstawie analizy charakterystycznych zagrożeń występujących na stanowisku pracy leśniczego w TPN.

Tabela 3. Fragment oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej metodą według polskiej normy PN-N-18002:2004 (opracowanie własne)

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym – wykonana metodą wg PN-N-18002:2004

Lp.

Nazwa zagrożenia

Możliwe skutki zagrożenia

Ciężkość następstw (szkód)

Prawdopodobieństwo wystąpienia możliwych następstw zagrożeń

Oszacowanie poziomu ryzyka

Środki ochrony przed zagrożeniami – działania profilaktyczne

Poziom ryzyka po zastosowaniu środków zabezpieczających

1. 

Wirusy grypy (typu A, B, C) Orthomyxoviridae

Grypa, zapalenie płuc – niebezpieczne tzw. powikłania pogrypowe

Średnia

Prawdopodobne

Średnie

Dobrowolne szczepienia profilaktyczne (tylko A i B); wietrzenie pomieszczeń; w razie potrzeby dezynfekcja klamek

Ryzyko na poziomie akceptowalnym (dopuszczalnym)

2. 

Promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez słońce

Choroby oczu, podrażnienie oczu; zmiany skórne

Średnie

Prawdopodobne

Średnie

Stosowanie środków ochrony oczu przed promieniowaniem ultrafioletowym (okulary z filtrem UV); stosowanie kremów z filtrem UV na skórę

Ryzyko na poziomie akceptowalnym (dopuszczalnym)

3. 

Dynamiczne obciążenie układu mięśniowo-
-szkieletowego

Schorzenia układu mięśniowo-
-szkieletowego; bóle pleców, nóg

Średnia

Prawdopodobne

Średnie

Przy wykonywaniu pracy wymagającej długotrwałego chodzenia lub stania należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku; właściwa organizacja pracy z ograniczeniem czasu ekspozycji na czynniki uciążliwe

Ryzyko na poziomie akceptowalnym (dopuszczalnym)

4. 

Zmienne warunki atmosferyczne uzależnione od pory roku; nagłe załamanie pogody, gwałtowne oziębienie lub ocieplenie

Choroby układu oddechowego: przeziębienia zapalenia oskrzeli, płuc, zatok; udar cieplny, hipotermia, hipertermia

Średnia

Prawdopodobne

Średnie

Odpowiednia odzież ochrona dobrana w zależności od panujących warunków; organizacja pracy dostosowana do warunków atmosferycznych (analiza prognozy pogody); zapewnienie pracownikom napoi gorących i zimnych w zależności od pory roku; zapewnienie pomieszczenia do ogrzania się; ograniczenie czasu ekspozycji na uciążliwe warunki środowiska pracy

Ryzyko na poziomie akceptowalnym (dopuszczalnym)

5. 

Uderzenie lub przygniecenie przez spadające gałęzie, konary lub fragmenty drzew ewentualnie kamienie obsuwające się samoczynnie lub strącane przez turystów w partiach szczytowych Tatr

Śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała, często wielonarządowe, złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała i urazy głowy

Duża

Mało prawdopodobne

Średnie

Zachowanie szczególnej ostrożności; ograniczenie pośpiechu; stosowanie kasku ochronnego podczas poruszania się w terenie leśnym (gdzie istnieje ryzyko obłamywania np. konarów, wierzchołków drzew), przepaścistym oraz górskim (wspinaczkowym), gdzie znane są przypadki urazów powstających na skutek samoczynnie spadających kamieni bądź też strącanych przez poruszających się turystów

Ryzyko na poziomie akceptowalnym (dopuszczalnym)

Podsumowanie i wnioski

W artykule opracowaniu, na podstawie dokumentacji zakładowej, dokonano analizy charakterystycznych zagrożeń i oceny ryzyka według metodologii opisanej w PN-N-18002:2004 oraz według metody Risk Score. Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka wykonanej tymi metodami wskazuje, że – mimo zbliżonych wyników oceny ryzyka na stanowisku pracy leśniczego – bardziej praktyczne zastosowanie znajduje metoda Risk Score. Wynika to z faktu, że metoda ta w sposób konkretny przedstawia poziom zagrożeń, na jakie narażony jest pracownik. Skłania to pracownika służby bhp do ciągłej analizy poziomu zagrożeń, a przede wszystkim do częstszej kontroli warunków pracy, budowania świadomości zagrożeń u pracowników poprzez regularne szkolenia i kontrolę sposobu wykonywania przez nich zadań, które zostały uznane za niebezpieczne, zapewnienia lepszej jakości środków ochrony zbiorowej i indywidual-
nej, a także ciągłej aktualizacji ryzyka zawodowego o nowe zagrożenia zgłaszane przez pracowników oraz te, które były przyczynami wypadków. 

Szymon Tylka

Artykuł z miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy nr 12/2018

www.atest.com.pl

Skomentuj