Sejm za poprawką Senatu do ustawy o metodach oceny hałasu

Sejm poparł w czwartek poprawkę Senatu do nowelizacji Prawa ochrony środowiska, wdrażającej dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu. Ustawa przedłuża też niektórym OZE termin obowiązywania warunków przyłączenia do sieci.

Głównym celem ustawy Prawo ochrony środowiska są kwestie walki z hałasem, natomiast na etapie prac sejmowych do noweli wprowadzono przepis dotyczący umożliwienia przesunięcia terminu na przyłączenia do sieci niektórych nowo powstających instalacji OZE. Pierwotny termin upływał z końcem czerwca 2022 r., Sejm przesunął ten termin do 16 lipca 2024 r. Poprawka Senatu przewiduje, że do wniosku o przesunięcie terminu obowiązywania warunków przyłączenia, inwestor powinien dołączyć poświadczenie uzyskania decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę. Poprawka ma na celu eliminację tych inwestycji, które w ogóle nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska, podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musiały stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych.

Nowela zakłada, że organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.

Marszałek województwa będzie mógł też nakładać – na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku, gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska – proponuje działania naprawcze.

Nowela pozwoli też uregulować w rozporządzeniu sposób ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Takie rozporządzenie ma określać np. rodzaje poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.

Skomentuj