Skierowanie na badania lekarskie

Badania profilaktyczne prowadzone są na koszt pracodawcy, który wydaje skierowanie na te badania.

Skierowanie powinno zawierać:

— określenie rodzaju badania (wstępne, okresowe, kontrolne),

— określenie jednego lub kilku stanowisk, na których osoba ta ma być zatrudniona (w przypadku osób przyjmowanych do pracy),

— określenie stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony (w przypadku pracowników),

— informacje o występowaniu na stanowisku (stanowiskach) pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonywanych na tych stanowiskach.

Okresowe, kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Informacje dotyczące badań profilaktycznych są zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.).

Skomentuj