Składowanie i transport na terenie budowy

Spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie dotyczy także przestrzegania przepisów mówiących o bezpiecznym składowaniu oraz transporcie materiałów i wyrobów na budowie.

Głównym aktem wykonawczym określającym zasady bezpiecznego składowania i transportu na budowie jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. poz. 401).

Składowanie

Na terenie budowy należy wyznaczyć miejsce do składowania materiałów i wyrobów. Miejsca te powinny być wyrównane do poziomu, utwardzone i odwodnione.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu.

W przypadku materiałów drobnicowych układa się stosy o wysokości nie większej niż 2 m. Natomiast w przypadku materiałów workowatych stosy układa  się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

 • 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań;
 • 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Wchodzenie i schodzenie z utworzonego stosu ze składowanych materiałów lub wyrobów dopuszczalne jest wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.

Zabrania się:

 • opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego;
 • sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i minerałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektromagnetycznymi lub w odległości, liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

1)     3 m ─ dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;

2)     5 m ─ dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;

3)     10 m ─ dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;

4)     15 m  ─ dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;

5)     30 m ─ dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Magazynowanie

Substancje i preparaty na terenie budowy muszą być przechowywane i użytkowane zgodnie z instrukcją producenta. Natomiast ich przemieszczenie na terenie budowy jest dopuszczalne wyłącznie w opakowaniach producenta.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.

Transport

Przemieszczanie materiałów i wyrobów na budowie może odbywać się np. za pomocą:

1)  zawiesi oraz haków,

2)  pomostów i ramp,

3)  transportu ręcznego,

4)  wózków oraz taczek.

Ad 1) Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesia z gardzieli haka, należy stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel.

Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinny być przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania.

Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu – i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami i wynosić:

1) przy kącie 0,783 rad (45°) ─ 90%,

2) przy kącie 1,566 rad (90°) ─ 70%,

3) przy kącie 2,092 rad (120°) ─ 50%

dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym.

Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 2,092 rad (120°).

Należy także pamiętać, że przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia.

Zabrania się:

 • stosowania elementów służących do zawieszania ładunku na haku (pierścieni, ogniw, pętli), których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów na dno gardzieli haka,
 • wykonywania węzłów na linach i łańcuchach oraz łączenia lin stalowych.

Ad 2) Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Powinny być one także trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym.

Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2 m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/h.

Ad 3) W przypadku ręcznych prac transportowych na budowie należy pamiętać, że tam gdzie to możliwe powinno stosować się sprzęt pomocniczy. Sprzęt powinien odpowiadać wielkości, masie oraz rodzajowi transportowanych przedmiotów. Przedmiot transportowany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika.

Ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych, w tym zachowanie dopuszczalnych norm dźwigania.

Ad 4) Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu większym niż 1%, powinny być zaopatrzone w sprawne hamulce.

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 m powinny być zabezpieczone balustradą. Balustrada powinna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

 Od 1 maja 2017 r. dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:

Przy przemieszczaniu po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5%,

─ w przypadku mężczyzn:

 • na wózku 2-kołowym – 350 kg i
 • na wózku 3- i więcej kołowym– 450 kg;

─ w przypadku kobiet:

 • na wózku 2-kołowym – 140 kg i
 • na wózku 3- i więcej kołowym– 180 kg;

Przy przemieszczaniu po terenie o nachyleniu większym niż 5%,

─ w przypadku mężczyzn:

 • na wózku 2-kołowym – 250 kg i
 • na wózku 3- i więcej kołowym– 350 kg;

─ w przypadku kobiet:

 • na wózku 2-kołowym – 100 kg i
 • na wózku 3- i więcej kołowym– 140 kg.

Natomiast w przypadku przemieszczania ładunku na wózkach po nawierzchni nierównej lub nieutwardzonej – dopuszczalna masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 60% wartości wskazanych powyżej (§ 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych związanych z wysiłkiem fizycznym).

Ważne!

 • Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub przemieszczeniem;
 • Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz materiałów żrących i parzących należy stosować specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych w balonach –  palety ze ścianami bocznymi;
 • W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione.

Skomentuj