Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Warunki pracy niezgodne z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oprócz aspektu humanitarnego (wypadki przy pracy) mają znaczny wymiar ekonomiczny.

Powodują one znaczne skutki finansowe dla instytucji ubezpieczenia od wypadków, za­kładów pracy oraz całego społeczeństwa.

Koszty wypadków ponoszą wszyscy obywatele, którzy płacą za wypadki jako podatnicy i jako konsumenci.

Rzeczywiste koszty, obejmujące także koszty pośrednie, są kilkukrotnie większe, a ich największą część ponoszą same zakłady pracy.

Bezpośrednie koszty wypadków obejmują koszty ubezpieczenia w zakładzie ubezpie­czeń, które mierzy się wielkością płaconych składek ubezpieczeniowych.

Pośrednie koszty wypadków obejmują wszystkie straty zwiększające koszty własne przedsiębiorstwa, są to m.in.:

  • koszty czasu straconego przez poszkodowanego i jego współpracowników oraz pra­cowników nadzoru,
  • koszty spowodowane uszkodzeniem maszyny, narzędzi i materiałów oraz wynikają­ce z zakłóceń w produkcji,
  • koszty ogólne, np. koszty oświetlenia, ogrzewania itp.

Ustalenie kosztów bezpośrednich jest łatwe, gdyż korzysta się tutaj z dokumentacji przedsiębiorstwa. Określenie kosztów pośrednich wymaga dodatkowych badań i analiz.

Skomentuj