Skutki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Skutki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Jeżeli podczas kontroli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi nieprawidłowości może podjąć odpowiednie działania prawne.

Kontrole prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy mają za zadanie zweryfikować przestrzeganie przepisów prawa pracy przez pracodawcę.

W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwy organ PIP jest uprawniony do:

 1. nakazania usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bhp;
 2. nakazania:
 1. wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób, wykonujących te prace lub prowadzących działalność;
 2. skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji;
 3. wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;
 4. zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;
 5. wypłacenia przez pracodawcę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi.
 1. nakazania w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju;
 2. nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku;
 3. nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub częstotliwości wykonywania tych badań i pomiarów lub konieczność stwierdzenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach;
 4. skierowania wystąpienia lub wydania polecenia, w razie stwierdzenia innych naruszeń niż wymienione w pkt. 1-5, w sprawie ich usunięcia, a także wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych.

Nie każde stwierdzenie nieprawidłowości musi oznaczać skutki prawne przedstawione powyżej. W uzasadnionych przypadkach, wobec pracodawcy rozpoczynającego działalność, a także jeśli nie stwierdzono:

 • bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących pracę,
 • popełnienia wykroczenia z winy umyślnej

− inspektor pracy może odstąpić od stosowania środków, poprzestając na ustnym pouczeniu o sposobach zgodnego z wymogami prawa zorganizowania pracy i odebraniu od podmiotu kontrolowanego oświadczenia o terminie usunięcia uchybień ujawnionych w toku kontroli.

Skomentuj