Społeczny inspektor pracy

Przypomnijmy, że służbą pełnioną przez pracowników jest społeczna inspekcja pracy. Jej celami są natomiast zapewnienie przez pracodawców bezpieczeństwa i higieniczny pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych.

Społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który – po pierwsze – jest członkiem związku zawodowego, a po drugie – nie zajmuje stanowiska kierownika firmy lub kierowniczego bezpośrednio podległego pracodawcy. Jednak związki zawodowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy może zostać również osoba niebędąca ich członkiem.

Z kolei w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę społeczny inspektor pracy staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Dla przejmowanego pracownika skutkiem tego jest zmiana pracodawcy.

A zatem pełniący funkcję społecznego inspektora pracy w firmie, która w całości lub części przeszła na nowego pracodawcę, nie ma takiego statusu u nowego właściciela. Jego mandat po prostu wygasa.

Jest tak ponieważ przejęty od przejścia przejścia do nowego pracodawcy nie jest już zatrudniony w firmie, w której powierzono mu funkcję społecznego inspektora pracy. Nie może tu nadal jej pełnić.

Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że przejście firmy lub jej części na nowego pracodawcę nie ma wpływu na status i funkcjonowanie społecznych inspektorów pracy wybranych u nowego pracodawcy.

Przypomnijmy także, że mandat społecznego inspektora pracy wygasa z chwilą ustania bytu prawnego pracodawcy, u którego doszło do wyboru (wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2010 r., sygn. akt II PK 191/09).

Oznacza to, że pracownik jest wybierany w konkretnym zakładzie pracy i w tym przedsiębiorstwie ma pełnić swoją funkcję.

Powyższe jest zgodne ze Stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z 27 września 2012 r. w kwestii statusu społecznego inspektora pracy po przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502), a także trybu wyborów społecznego inspektora pracy.

Skomentuj