Sprzęt ochronny przy urządzeniach elektrycznych

Sprzęt ochronny przy urządzeniach elektrycznych

Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych lub w pobliżu takich urządzeń powinny być wyposażenie w odpowiedni sprzęt ochronny, który zabezpiecza przed ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym.

Sprzętem do stwierdzania obecności napięcia w instalacjach, urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych jest m.in. wskaźnik napięcia. Wyróżniamy np.:

 • jednobiegunowe wskaźniki napięcia – do 250 V,
 • dwubiegunowe wskaźniki napięcia – 250, 380, 500 i 700 V.

Sprzętem wskazującym obecność napięcia są także amperomierze cęgowe oraz uzgadniacze faz.

Natomiast jako sprzęt chroniący przed pojawieniem się napięcia służą urządzenia przenośne do uziemiania i zwierania. Uziemiacze przenośne służą do zabezpieczania miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych, wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej za pomocą połączenia z uziomem. W zależności od liczby zacisków fazowych wyróżnić można uziemiacze jedno, dwu, trój, cztero lub pięciozaciskowe.

Do sprzętu zabezpieczającego możemy zaliczyć: słupołazy, szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne, maski przeciwgazowe, hełmy ochronne elektroizolacyjne oraz hełmy ochronne z przeciwłukową ochroną twarzy, osłony przeciwuderzeniowe i przeciwtermiczne, pasy bezpieczeństwa, podnośniki i drabinki.

Sprzęt pomocniczy stanowić będą: przenośne ogrodzenia, barierki i liny, przekładki izolacyjne, siatki ochronne, płyty izolacyjne oraz tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Sprzęt ochrony używany w zakładzie pracy należy:

 1. oznakować przez podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia,
 2. przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności,
 3. poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.

Sprzęt ochronny i narzędzia pracy w zakładzie pracy powinny być użytkowane wg następujących zasad:

 1. Sprzęt ochronny użytkowany i zapasowy należy przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach, które zapewnią utrzymanie ich w pełnej sprawności,
 2. Pracodawca jest osobą odpowiedzialną za sposób ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego,
 3. Przed każdorazowym użyciem sprzętu należy sprawdzić jego stan techniczny oraz datę jego ważności. Zabronione jest używanie sprzętu niesprawnego bądź uszkodzonego,
 4. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, warunki przechowywania i stosowania sprzętu ochronnego i jego ewidencjonowania,
 5. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny niesprawne lub takie, które utraciły ważność próby okresowej, powinny być wycofane z użycia,
 6. Na każdym rodzaju sprzętu ochronnego powinny być wpisane takie dane jak:
 • nazwa producenta,
 • numer ewidencyjny, który powinien być czytelny i umieszczony w widocznym miejscu,
 • wysokość napięcia, do jakiego dany sprzęt jest przystosowany,
 • data następnej próby okresowej,
 1. Sprzęt ochronny gumowy powinien być przechowywany w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w stanie nienaprężonym, w miejscach nie narażonych na działanie promieni słonecznych,
 2. Sprzęt wykonany z materiałów higroskopijnych (np. z bakelitu lub drewna) należy przechowywać w suchych, zamkniętych pomieszczeniach lub w szczelnych futerałach.

Skomentuj