Statystyki wypadków przy pracy w 2016 r.

87886 to wstępna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w roku 2016 według Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba ta jest o 0,3 % większa w stosunku do liczby poszkodowanych w 2015 r.

Największą liczbę 87183 stanowią poszkodowani w wypadkach przy pracy ze skutkiem lekkim, to o 0,4 % więcej niż w roku ubiegłym. 464 to liczba poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała, co stanowi 7,6% mniej niż 2015 roku. Osób, które uległy wypadkom śmiertelnym w 2016 roku jest także mniej niż w roku 2015 o 21,4 %, co daje 239 osób.

Niepokojący wydawać się może wzrost liczy poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten mogłoby się wydawać niewielki 0,3%, niemniej jednak należy pamiętać, że za każdym wzrostem stoi kilka osób, czy kilka wypadków, których nie sposób było uniknąć. Sygnałem pozytywnym jest informacja, że w mijającym roku zanotowaliśmy spadek udziału osób w wypadkach śmiertelnych oraz zmniejszyła się liczba poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała.

Dane o wypadkach przy pracy, poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy pracy, niezależnie od tego czy na karcie wykazana została niezdolność do pracy (z powodu np. hospitalizacji poszkodowanego, czy odmowy przyjęcia zwolnienia lekarskiego).

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułów wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, z późn. zm.) za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Za wypadek przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonaniu zadań zaleconych przez działające u pracodawcy organizacje zawodowe.

Za śmiertelny wypadek przy pracy, uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie, albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. 

Poniżej w tabeli przedstawione są dane liczbowe poszkodowanych w wypadkach przy pracy z uwzględnieniem wybranych działów i grup PKD w 2016 roku.

Pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, niezmiennie od kilku lat zajmuje przetwórstwo przemysłowe. Prawie 29 tysięcy poszkodowanych, w tym 50 ze skutkiem śmiertelnym, to statystyki minionego roku w przemyśle. Drugie miejsce w klasyfikacji zajmuje handel oraz naprawa pojazdów samochodowych. Ogólna liczba poszkodowanych w tych sektorach szacowana jest na 11808 osób. Kolejne w zestawieniu znalazły się opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 9476 osób.

Z danych wynika, że w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach w branży budowlanej, uważanej za jedną z najbardziej niebezpiecznych. W dalszym ciągu jest to jednak branża, w której ilość osób ulegająca wypadkom śmiertelnym jest największa, a w 2016 w wypadkach śmiertelnych życie straciło 51 osób.

Skomentuj