Stolarze na zleceniach

Duży zakład meblarski świadomie zatrudniał część załogi na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

Firma tłumaczyła, że w czasie krótkotrwałej umowy zlecenia sprawdza przydatność nowych pracowników.

Podczas kontroli inspektor z OIP w Olsztynie stwierdził, że firma przy produkcji mebli poza 564 osobami zatrudnionymi w ramach umów o pracę, zatrudnia przy podobnych czynnościach i na takich samych stanowiskach 60 osób na podstawie umów cywilnoprawnych (tj. umów zlecenia). Co więcej zlecenia były realizowane w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Prezes zarządu spółki przyznał, że zawarte w zakładzie umowy cywilnoprawne są niezgodne z charakterem świadczonej pracy. Dodał, że umowy zlecenia są stosowane wobec nowych pracowników w celu sprawdzenia ich przydatności do pracy oraz że są zawierane zwykle na miesiąc, a później, w przypadku wybranych osób, są przekształcane w umowy o pracę.

Inspektor pracy przeprowadził z 24 osobami rozmowy na temat warunków wykonywania pracy w ramach zawartych z przedsiębiorcą umów zlecenia. W trakcie rozmowy ww. osoby złożyły do protokołu kontroli pisemne oświadczenia wskazując, iż: wykonują pracę osobiście, w normatywnym czasie pracy, otrzymują polecenia co do sposobu i miejsca wykonywania pracy, występuje nadzór nad ich pracą, podpisują listy obecności potwierdzając przybycie do pracy, ich wynagrodzenie naliczane jest wg. stawki godzinowej oraz wypłacane w terminie wypłat wynagrodzeń pracowniczych. Ponadto pracownicy ci pracę wykonywali pracę  w stałym miejscu i zostali wyposażeni w środki oraz narzędzia pracy będące własnością zleceniodawcy. Wszyscy zleceniobiorcy zostali poddani szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oświadczyły inspektorowi, że zawarły umowy zlecenia dobrowolnie i zgodnie ze swoją wolą oraz nie wyrażają zainteresowania ustalaniem istnienia stosunku pracy w ramach powództwa sądowego.

W ocenie inspektora pracy warunki umów zlecenia dot. ww. osób były niezgodne z charakterem świadczonej pracy, ponieważ na ich podstawie wymienione osoby zobowiązały się do osobistego wykonywania pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudnienia ww. osób za wynagrodzeniem.

Jeszcze w trakcie kontroli pracodawca z 8 zleceniobiorcami zawarł umowy o pracę. Ponadto, w efekcie realizacji ustnego polecenia inspektora pracy, dotyczącego przekształcenia pisemnych umów zleceń w umowy o pracę, umowy o pracę zawarto podczas kontroli z kolejnymi 13 osobami. W trakcie kontroli prezes zarządu spółki złożył pisemne zobowiązanie do niezwłocznego przekształcania zawartych w zakładzie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

W wyniku kontroli, inspektor skierował do pracodawcy wniosek dot. niezawierania umów zlecenia w warunkach, w których, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, powinny być zawarte umowy o pracę oraz zastosował, w związku z tym wykroczeniem, wobec prezesa zarządu spółki karę grzywny.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj