Stres w pracy – szkodzi czy motywuje?

Stres w pracy – szkodzi czy motywuje?

Stres zaliczany jest do czynników zaburzających równowagę psychofizyczną. Stres można jednak kontrolować, niwelować, a wreszcie walczyć z nim na wiele różnych sposobów.

Ludzie żyją i pracują w różnych środowiskach. Prawidłowe funkcjonowanie w nich sprawia człowiekowi określone i specyficzne problemy.

Problemy te można zmniejszyć w dwojaki sposób: poprzez dostosowanie pracy i warunków jej wykonywania do psychofizycznych i fi­zjologicznych właściwości człowieka, poprzez dostosowanie człowieka do zadań i warunków pracy.

Dokonanie tego pozwala z kolei na osiągnięcie trzech praktycznych celów:

  • zwiększenia jakości i wydajności pracy człowieka,
  • zapewnienia pozytywnego wpływu pracy na człowieka,
  • ochrony człowieka przed zagrożeniami życia i zdrowia w czasie pracy zawodowej.

Określenie narażenia na czynniki psychospołeczne nastręcza szereg trudności, albo­wiem mają one charakter subiektywny. Czynnikiem psychospołecznym jest bowiem każda „cecha” pracy, która w wyniku subiektywnego odczucia jej znaczenia wywoływać może stres u pracowników. Poziom tego stresu nie zależy od obiektywnej charakterysty­ki danej cechy, ale od osobowości pracownika, jego doświadczeń i percepcji.

Stres jest to reakcja organizmu w postaci mobilizacji energii potrzebnej do pokonywa­nia różnorodnych przeszkód, barier i wymagań, bez względu na to, czy towarzyszą jej przyjemne czy przykre odczucia.

Każdy stres może być wywołany (i takie skutki powodować) przez czynniki pozytywne oraz negatywne. Praca zawodowa jako taka może wywoływać sytuacje stresowe o róż­nym nasileniu.

Skomentuj