Stres w pracy – szkodzi czy motywuje?

Stres w pracy – szkodzi czy motywuje?

Stres zaliczany jest do czynników zaburzających równowagę psychofizyczną. Stres można jednak kontrolować, niwelować, a wreszcie walczyć z nim na wiele różnych sposobów.

Zwalczanie stresu związanego z pracą

Stresu uniknąć się nie da, ale należy zmniejszyć siłę jego oddziaływania i zapobiegać jego skutkom negatywnym. Działania zapobiegawcze można podzielić na indywidual­ne, organizacyjne i systemowe.

Metody zwalczania stresu

Poziom działania

Działania zapobiegawcze

 

poziom indywidualny

  • zredukowanie stresora
  • ćwiczenia antystresowe
  • usuwanie skutków odległych

 

poziom organizacji

  • zmiana sposobu wykonywania pracy
  • zmiana sposobu zarządzania
  • motywacja pracy

 

poziom systemowy

  • dostosowanie pracy
  • programy ochrony zdrowia
  • odpowiednie systemy ochrony zdrowia

Niektóre stresory

Monotonia pracy

Praca polegająca na wykonywaniu prostych, powtarzalnych czynności powoduje mo­notonię. Powoduje ona z jednej strony rutynowe traktowanie wykonywanej pracy, a z drugiej brak zainteresowania i zmęczenie nią, co prowadzić może do wypadków. Monotonia jest jednym ze stresorów, a praca w narażeniu na nią jest przyczyną stresu, mogącego prowadzić do różnych chorób. Tak więc osoby pracujące w takim systemie powinny być, oprócz opieki (profilaktycznej) medycznej, objęte opieką psychologiczną.

Monotypia

Polega na wykonywaniu prostych czynności. Jest także jednym ze stresorów, a praca w takim systemie jest przyczyną stresu mogącego prowadzić do różnych chorób. Za­trudnieni w takim systemie powinni być, oprócz opieki (profilaktycznej) medycznej, objęci opieką psychologiczną.

Mobbing

Polega na zmuszaniu pracownika do wykonywania nadmiernej pracy, niewspółmiernej do zakresu obowiązków i możliwości indywidualnych. Jest jednym ze stresorów, a praca w takim systemie jest także przyczyną stresu mogącego prowadzić do powstania chorób. W odróżnieniu jednak od monotonii i monotypii jest zjawiskiem wymagającym zwalcza­nia wszelkimi możliwymi sposobami. Oczywiście, bardzo często różnicowanie mobbingu i wymagań związanych z zakresem pracy i sposobem jej wykonywania bywa trudne i ro­dzić może wiele nieporozumień. Dlatego też coraz istotniejsze stanie się korzystanie przez  pracowników i pracodawców z porad psychologów i socjologów pracy – dla tych pierw­szych w związku z koniecznością ewentualnego uświadomienia sobie problemu, a dla tych drugich w związku z koniecznością unikania tego typu patologicznych zachowań, okre­ślanych mianem mobbingu.

Skomentuj