Substancje niebezpieczne występujące na budowach

Substancje niebezpieczne występujące na budowach

Jednymi z najbardziej niebezpiecznych i szkodliwych substancji dla zdrowia znajdujących się na budowie są wyroby zawierajace azbest.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urzą­dzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu technicznego tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza w 2 egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, obiektu, urządzenia bu­dowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest przekazuje w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny właściwemu organowi nadzoru budowla­nego jeden egzemplarz oceny, drugi egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej przechowuje.

W celu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy:

  • wyroby niezakwalifikowane do wymiany w ocenie wymienionej wyżej zabezpieczyć przez:

- zabudowę (zamknięcie) przestrzeni, w której znajdują się wyroby zawierające azbest szczelną przegrodą bez naruszenia samego wyrobu lub

- pokrywanie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką z głęboko penetrujących środków wiążących azbest, posiadających odpowiednią aprobatę techniczną,

  • wyeliminować jakąkolwiek obróbkę mechaniczną przy pracach zabezpieczających.

Podstawowe obowiązki wykonawcy prac w zakresie sposobów i warunków bez­piecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest:

  • uzyskanie zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodaro­wania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
  • przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, praco­dawcę i osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania proce­dur dotyczących bezpiecznego postępowania,
  • opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wy­robów zawierających azbest,
  • zgłoszenie właściwemu organowi nadzoru budowlanego faktu wykonywania prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej przed przystąpieniem do ww. prac,
  • zgłoszenie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy faktu wykonywania prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest.       

Usuwanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/ m3 lub zawierających krokidolit powinno odbywać się pod stałym nadzorem technicz­nym prawidłowości wykonywania prac ze strony wykonawcy robót oraz przy zachowa­niu określonych w planie prac warunków ochrony pracowników i środowiska, przy czym prawidłowość prowadzenia prac potwierdza się wynikiem badania jakości powietrza przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium.

Skomentuj