Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Art. 6 ust. 1 ustawy wypadkowej określa rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

szkolenie

Ustalanie (badanie) okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz okoliczności i przyczyn powstania chorób zawodowych, jak to mocno podkreślono, spełnia głównie cel zapobiegawczy w zakresie ich powtarzalności. Jednak realizując ten cel nadrzędny (ogólnozakładowy), nie możemy zapomnieć o osobie (osobach) poszkodowanej w wypadku przy pracy czy w związku z chorobą zawodową.

W zależności od okoliczności prawo gwarantuje poszkodowanym różnorodne świadczenia, rekompensujące lub łagodzące dolegliwości związane ze skutkami zdarzeń mających związek z pracą.
 Rodzaje świadczeń

 Art. 6 ust. 1 ustawy wypadkowej określa rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jako następujące:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na  zdrowiu,
 • jednorazowe odszkodowanie dla członka rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku  przy pracy lub choroby zawodowej,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna dla członków rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Dodatkowo art. 231 Kodeksu Pracy przyznaje pracownikom poszkodowanym w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową:

- dodatek wyrównawczy,

art. 2371 § 2 Kodeksu pracy:

- prawo do odszkodowania za utratę lub uszkodzenie, w związku z wypadkiem, przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia powypadkowego

Przysługuje obecnie od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem, z tym że nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy.

Wyjątkowość regulacji dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych polega ponadto na prawie do zasiłku chorobowego, niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, natomiast jego wysokość jest ustalana na zasadach przewidzianych dla innych świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy.

Skomentuj